Poštovani,

16. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 2/2014) koji u članku 9. određuje sljedeće:
„Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika svim obveznicima stručnog usavršavanja prekida se obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će se urediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit.“

Hrvatska komora arhitekata navedenu zakonsku odredbu iz više razloga ocijenila je korakom unatrag u podizanju kvalitete arhitektonskih usluga u Republici Hrvatskoj, što se najizravnije reflektira i na kvalitetu izgrađenog okoliša, važan nacionalni i javni interes naše zemlje. Stručno usavršavanje je nužnost za arhitektonsku struku.
Kako je navedeno u Rezoluciji o izmjenama i dopunama Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija, kontinuiran profesionalni razvoj doprinosi sigurnoj i učinkovitoj praksi stručnjaka čije se stručne kvalifikacije automatski priznaju, te je važno poticati daljnje jačanje kontinuiranog profesionalnog razvoja. Kontinuiran profesionalni razvoj trebao bi obuhvaćati tehnički, znanstveni, regulatorni i etički razvoj te bi njime trebalo motivirati stručnjake da sudjeluju u cjeloživotnom učenju relevantnom za njihovu profesiju.
Program stalnog stručnog usavršavanja koji provodi HKA stekao je velik ugled u golemoj europskoj strukovnoj obitelji, koja broji preko 550.000 ovlaštenih arhitekata, te je  od strane Vijeća arhitekata Europe istaknut kao jedan od naprednijih.

U tom smislu upućeni su dopisi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, koje u svom odgovoru na njih, koji Vam dostavljamo u prilogu, navodi da obaveza stručnog usavršavanja nije ukinuta, već je u stanje mirovanja stavljeno prikupljanje bodova.

Dakle, obaveza prikupljanja bodova stavljena je u mirovanje, a ostale odredbe Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva, a koje se odnose na stručno usavršavanje, odnosno odredbe o obveznicima stručnog usavršavanja i način provjere, oblike stručnog usavršavanja i evidenciju i petogodišnji program stručnog usavršavanja, nisu se mijenjale, te su ostale na snazi.
Uz to, Pravilnikom o obavljanju vježbeničkog staža Hrvatske komore arhitekata i dalje je na snazi uvjet da se propisani komorski postupak za vježbenike kandidate za upis u Komoru smatra uspješno obavljenim ako je vježbenik magistar inženjer arhitekture ili magistar inženjer krajobrazne arhitekture skupio barem 40 bodova u okviru programa stalnog stručnog usavršavanja.

Maja Huljev Ton, dipl.ing.arh.
predsjednica Odbora za stručno usavršavanje Hrvatske komore arhitekata

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
Ul. grada Vukovara 271/2
10 000 Zagreb
Tel: 01/5508-411
Faks: 01/5508-403
E-mail: ssu@arhitekti-hka.hr