Nakon natječaja za gradski trg u Kutini 2009. godine, prošle godine realizacija prvonagrađenog rada autora Marka Ambruša i Hrvoja Bačure je privedena kraju.

STANJE PRIJE INTERVENCIJE
Lokacija novog gradskog trga najuže je središte grada Kutine i jedno od urbano najatraktivnijih i najznačajnijih gradskih zona. Kao dio povijesne jezgre grada, čime se nalazi pod zaštitom Ministarstva kulture RH, predmetni prostor je prepoznat kao sajmište još od sredine 19. stoljeća, tj. od vremena kada grad Kutina postaje značajno trgovačko-obrtničko središte.

Osim posebno naglašenih vrijednosti povijesne urbane strukture, obuhvaćeno područje značajno je s aspekta funkcionalne organizacije grada s obzirom na smještaj čitavog niza sadržaja javne namjene, te blizinu glavne gradske ulice. Unatoč tome što se na području novog trga nalazila tržnica, sada premještena na drugu lokaciju, ovaj prostor kao glavnu pješačku poveznicu sjevernog i južnog dijela grada karakterizirali su zapuštenost, nedefiniranost fizičkog oboda te nedostatak vizualnog identiteta. Osim dvije novije stambeno-poslovne zgrade na zapadnoj strani obuhvata, karakter prostoru davali su manji dotrajali dvorišni objekti građevina orijentiranih na glavnu gradsku ulicu.

OPIS PROJEKTA
S obzirom na činjenicu da se novi gradski trg trebao realizirati uz nepoznatu kvalitetu buduće rubne izgradnje, odnosno uz mogućnost prevelike arhitektonske razlike u kvaliteti pojedinih građevina duž oboda, osnovna ideja je uspostava novog ‘zelenog pročelja’ u formi drvoreda koji okružuje središnji prostor trga, a kojeg je moguće kontrolirati planskim procesom.

Trg prati prirodan nagib terena od 3%, te je definiran prostornom postavom sljedećih cjelina:
Središnja ploha trga popločena armiranobetonskim prefabriciranim pločama svijetlog tona, oblikovana je kao okvir mogućih događanja. Dio središnje plohe izveden je u obliku lista hrasta i lista vinove loze (realizirano umetanjem kružnih prefabrikata u pravokutne ploče), prirodnog bogatstva ovog kraja i segmenata s grba grada Kutine. U istočnom dijelu plohe trga izvedena je fontana/plitki bazen čije je korito u crnoj boji izravna referenca na naftna polja kada istraživanje i eksploatacija nafte daju prvi pečat industrijalizacije grada. Noću uz adekvatno osvjetljenje bazen postaje fokusom trga.

Zeleni prsten
Drvored – novo pročelje.
Uz obod centralne plohe trga formiran je drvored sadnjom autohtonog drveća (Aesculus x carnea ‘Briotii’), koje će s vremenom stvoriti višebojni okvir te zatvoriti trg u visini pogleda prema okolnoj izgradnji.
Unutar prstena položen je potez klupa te ostale urbane opreme (koševi za otpatke, parking za bicikle). Klupe su izvedene od prefabriciranih armiranobetonskih segmenata širine 250 cm, varijabilne dužine, koji se sastavljaju u duže segmente te oslanjaju na armiranobetonske temelje. Mjestimično su perforirane za sadnju drveća, mjestimično obložene drvenim deckom

Komunikacijski ophod
Rubno prema okolnoj gradnji postavljen je asfaltni ophod – komunikacijska ploha namijenjena intenzivnijem pješačkom i biciklističkom prometu, ali i moguće mjesto zabave (utrke na rolama, romobilima, korzo dječjih kolica).

‘Paviljon’
Uz sjeverni obod trga izvedena je prizemna građevina poslovne namjene u sklopu koje su predviđeni prostori javnih sanitarija, café bara, turističkog informativnog centra i kioska. Oblikovanje pročelja vertikalnim brisolejima od ariša proizašlo je iz težnje za reduciranjem pojavnosti građevine, te iz graditeljske tradicije šireg podneblja.

Projekt: Gradski trg Kutina
Lokacija: Kutina, Hrvatska
Autor: Marko Ambroš i Hrvoje Bačura / Skulptura: Neven Bilić
Suradnici: Azra Suljić, Igora Vrbanek, Mate Ćurić i Marija Premužić-Ančić
Fotografije: Domagoj Blažević
Projektirano: 2009.
Izgrađeno: 2013.
Investitor: Grad Kutina
Površina lokacije: 6533 m2
Ukupna tlocrtna površina: 6363 m2 (6081 m2 trg / 272 m2 paviljon)

izvor: vizkultura.hr