Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:

::stručne poslove prostornog uređenja
::poslove sudionika u gradnji
::poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
::poslove prostornog uređenja u javnopravnim tijelima

 

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:

::shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
::zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
::nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim propisima koji su značajni za primjenu toga zakona.

ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30 na SIG-1 obrascu a potrebno mu je priložiti:

 

1. ovjerenu presliku diplome o završenom studiju ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke ovjerenu po javnom bilježniku
2. otvrdu zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom iskustvu
3. originalnu potvrdu poslodavca (o stečenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima) odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) iz koje se može vidjeti da je kandidat stekao radno iskustvo na određenoj vrsti poslova za koje polaže stručni ispit
4. potvrdu o uplati troškova polaganja stručnog ispita (primjer uplatnice) Sukladno Odluci ministrice troškovi polaganja stručnog ispita iznose 900,00 kn a troškovi popravnog ispita 300,00 kuna.
potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista
5. stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja

6. kontakt telefon kako bi se u slučaju nedostatka podataka na Zahtjevu skratila bespotrebna korespondencija

 

NOVO! Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja. Propis je objavljen u »Narodnim novinama« broj 129/2015 i stupio je na snagu 05. prosinca 2015. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« broj 24/08., 141/09., 23/11., 129/11., 109/12., 2/14., 65/14., 136/14., 23/15.).

 

VAŽNO! Krajobrazni arhitekti polažu ispit prema sljedećim uvjetima Pravilnika:

III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 11.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima

ili

2. da je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili odgovarajući stručni studij kojim se stječe stručni naziv pristupnik ili prvostupnik (baccalaureus) inženjer i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima

ili

3. da je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij ako je na odgovarajućim poslovima u struci provela najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja da je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja je završila školu ili studij izvan Republike Hrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, kojoj je obveza polaganja stručnog ispita određena u sklopu postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije prema posebnom propisu.

 

Članak 15.

Polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu može pristupiti i osoba koja je završila studij i stekla stručni, odnosno akademski naziv odgovarajuće struke te osoba srednje stručne spreme po programu za tehničara (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako je nastavni program prema kojem je završila studij, odnosno školu primjeren obavljanju poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja, poslova vezanih za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda, odnosno uporabljivost građevnih proizvoda te temeljnih zahtjeva za građevinu i uporabljivost građevine, ako dokaže ispunjavanje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova sudionika u gradnji mogu pristupiti i osobe koje temeljem statuta strukovne komore obavljaju dio zadaća arhitektonske, odnosno građevinske struke, ako dokažu ispunjavanje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova vođenja građenja, u okviru ispitnog programa za obavljanje poslova sudionika u gradnji, može pristupiti i osoba srednje stručne spreme po programu za tehničara osnovne graditeljske struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako dokaže ispunjavanje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika.

 

Polaganje ispita
Izvori za polaganje
Ispitni rokovi
Upis u Registar o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu
Stručno usavršavanje
Najčešća pitanja i odgovori
Kontakt

 

Za sve dodatne informacije o stručnim ispitima možete se javiti u tajništvo HDKA, na hdka@hdka.hr.