Hrvatska komora arhitekata uputila je poziv članovima za evidentiranje i ažuriranje imenika i upisnika HKA u okviru usklađivanja novog statute i drugih općih akata sa Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. U nastavku donosimo poziv u cijelosti.

Stupanjem na snagu Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15; u daljnjem tekstu: Zakon), dana 25. srpnja 2015. godine, Hrvatska komora arhitekata (u daljnjem tekstu: HKA) dobila je rok od devet mjeseci za usklađivanje organizacije, Statuta i drugih općih akata i rok od dvanaest mjeseci za ustrojavanje novih imenika, upisnika i evidencija.

Na sjednici Skupštine Komore održanoj 18. prosinca 2015. godine usvojen je novi Statut HKA-a („Narodne novine“ broj 140/15; u daljnjem tekstu: Statut), kao i sljedeći akti:
– Pravilnik o nadzoru nad radom članova HKA-a,
– Pravilnika o mirenju HKA-a,
– Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija,
– Pravilnik o stegovnom postupanju HKA-a,
– Poslovnik o radu Skupštine HKA-a,
– Poslovnik o radu Upravnog odbora HKA-a,
– Poslovnik o radu Nadzornog odbora HKA-a,
– Odluka o visini upisnine i članarine HKA-a,
– Odluka o administrativnim naknadama HKA-a.

Nadalje, na sjednici Upravnog odbora HKA-a, održanoj 11. siječnja 2016. godine usvojeni su sljedeći akti:

– Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije HKA-a,
– Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama HKA-a,
– Pravilnik o pečatima i iskaznicama članova HKA-a,
– Pravilnik o izdavanju duplikata rješenja o upisu u imenike i upisnike HKA-a u slučaju gubitka, otuđenja, oštećenja ili uništenja.

Isto tako, temeljem gore navedenih akata, nadogradili smo elektronsku Bazu podataka koja u digitalnom obliku sadrži sve imenike, upisnike, evidencije i registre, koje sukladno javnim ovlastima vodi HKA. Na taj način, usvajanjem svih navedenih akata i nadogradnjom Baze podataka, stekli su se uvjeti za provođenje jedne od najbitnijih novina iz Zakona, a to je mogućnost upisa članova HKA-a u više imenika.
Umjesto sadašnjeg samo jednog Imenika ovlaštenih arhitekata koji je unutar sebe imao četiri stručna smjera (ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, ovlašteni arhitekti unutarnje arhitekture i ovlašteni krajobrazni arhitekti) HKA sukladno Zakonu vodi sljedeće imenike:
– Imenik ovlaštenih arhitekata (u koji se upisuju i ovlašteni krajobrazni arhitekti),
– Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista,
– Imenik ovlaštenih voditelja građenja arhitektonske struke (u koji se upisuju i ovlašteni voditelji građenja krajobrazne struke),
– Imenik ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke (u koji se upisuju i ovlašteni voditelji radova krajobrazne struke),
– Imenik stranih ovlaštenih osoba koje su njezini članovi.

Napominjemo da se upisom u Imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski stječe pravo obavljanja poslova ovlaštenih voditelja radova.
Upisi u imenike obavljaju se sukladno zadaćama struke kojima se članovi HKA-a žele baviti, a koje su utvrđene u člancima 48. – 54. Statuta, koje Vam dostavljamo u privitku. Dakle, kao ovlaštenik, moći ćete se baviti samo onim zadaćama struke za koje ste upisani u odgovarajući imenik, a za upis u svaki imenik Komora izdaje posebno rješenje i pečat.
Pravo je svih Vas, sadašnjih članova HKA-a, koji ste bili upisani u Imenik ovlaštenih arhitekata, da se temeljem svojih stečenih prava upišete u više imenika ukoliko najkasnije do 25. travnja 2016. godine podnesete takav zahtjev HKA-u. Radi lakšeg razumijevanja ovog složenog postupka tj. kako biste bolje razumjeli svoja prava i mogućnosti upisa u više imenika nastavno Vam u privitku, u obliku tabličnog prikaza, dostavljamo opise mogućnosti Vaših prava i potrebnih postupaka.

Ističemo da je članarina HKA-a samo jedna, ona se plaća u godišnjem iznosu podijeljenom na dvije rate, a njezina visina ovisi o tome u koliko ste imenika upisani. Za upis u jedan (bilo koji) imenik ona je 1.800,00 kn, za upis u dva (bilo koja) imenika je 2.300,00 kn, a za upis u tri imenika članarina je 2.800,00 kn. U ovim iznosima sadržan je i iznos naknade za profesionalno osiguranje, sukladno Zakonu. Upućujemo Vas da članstvo u HKA-u temeljem Zakona može biti ili aktivno ili u statusu mirovanja, tj. ne možete imati aktivan status u jednom imeniku, a u drugom biti u statusu mirovanja.

Nadamo se da Vam je postupak upisa u imenike sada jasniji te Vas pozivamo da se, ukoliko želite iskoristiti svoja stečena prava, javite zahtjevom u HKA najkasnije do 25. travnja 2016. godine (obrasci zahtjeva su u privitku). U više imenika moći ćete se upisati samo ako ste podmirili sva svoja dugovanja za članarinu, uključivo i članarinu za 2015. godinu.

Potrebni obrasci kao i svi navedeni akti nalaze se i na mrežnoj stranici Komore u rubrici Obrasci. Za sve upite slobodno se obratite Tajništvu HKA-a usmenim ili pisanim putem.

S poštovanjem,

Jasna Tucak, dipl. iur., Željka Jurković, dipl. ing. arh.,
glavna tajnica HKA-a predsjednica HKA-a

 

Izvor: HKA, 26.01.2016.