Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:

::stručne poslove prostornog uređenja
::poslove sudionika u gradnji
::poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
::poslove prostornog uređenja u javnopravnim tijelima

 

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:

::shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
::zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
::nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim propisima koji su značajni za primjenu toga zakona.

ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30 na SIG-1 obrascu a potrebno mu je priložiti:

 

1. ovjerenu presliku diplome o završenom studiju ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke ovjerenu po javnom bilježniku
2. otvrdu zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom iskustvu
3. originalnu potvrdu poslodavca (o stečenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima) odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) iz koje se može vidjeti da je kandidat stekao radno iskustvo na određenoj vrsti poslova za koje polaže stručni ispit
4. potvrdu o uplati troškova polaganja stručnog ispita (primjer uplatnice) Sukladno Odluci ministrice troškovi polaganja stručnog ispita iznose 900,00 kn a troškovi popravnog ispita 300,00 kuna.
potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista
5. stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja

6. kontakt telefon kako bi se u slučaju nedostatka podataka na Zahtjevu skratila bespotrebna korespondencija

 

IZVORI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

Strukovno područje arhitekture

    Poslovi sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture – magistar inženjer krajobrazne arhitekture s najmanje 300 ECTS bodova