Grad Zagreb raspisuje, a Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet organizira i provodi javni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje Ulice Ljerke Šram.

Dokumentacija za nadmetanje
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za

UREĐENJE ULICE LJERKE ŠRAM NA SAVICI

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2427-2015-EMV

ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-PRIJAVA PROJEKTA

CPV:71200000-0

U V J E T I N A T J E Č A J A

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:

22-15/ZG-UA/NJN

Zagreb, veljača 2016.

GRAD ZAGREB

raspisuje, a

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) i
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-ARHITEKTONSKI FAKULTET
organizira i provodi
JAVNI NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje ulice Ljerke Šram

UVJETI NATJEČAJA
SADRŽAJ

I. Opći uvjeti natječaja
II. Dokumentacija
III. Rokovi
VI. Nagrade
V. Ocjenjivački sud, Stručni savjetnici, Tehnička komisija i Tajnik
VI. Kriteriji za analizu i ocjenu natječajnih radova
VII. Sadržaj natječajnog rada
VIII. Oprema natječajnog rada
IX. Razlozi isključenja natjecatelja/ponuditelja i obvezni dokumenti koji se prilažu
X. Odredbe o sposobnosti natjecatelja/ponuditelja i obvezni dokumenti koji se prilažu
XI. Zajednica ponuditelja
XII. Dopustivost alternativnih ponuda
XIII. Završne odredbe

PRILOG 1a Ponudbeni list
PRILOG 1b Ponudbeni list za članove zajednice ponuditelja
PRILOG 1c Ponudbeni list ukoliko u ponudi sudjeluje jedan ili više podizvoditelja
PRILOG 2 Izjava o nekažnjavanju
PRILOG 3 Formular za omotnicu ‘AUTOR’
PRILOG 4 Izjava o nepostojanju sukoba interesa za sudjelovanje

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA___________________________________________________

1.1. RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937
telefon: +385 1 6585 773
e-mail: planovi@zagreb.hr
internetska adresa: www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl.politolog

1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: Zajednica ponuditelja koju čine: Društvo arhitekata Zagreba (DAZ), Trg bana Jelačića 3/I, Zagreb, OIB:87490332083, koje zastupa predsjednik dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. tel. 01/481-6151, fax. 01/481-6197, e-mail: natjecaji@d-a-z-.hr. i Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet, Zagreb, fra Andrije Kačića Miošića 26, MB: 32404952, OIB: 42061107444, što ga zastupa prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh.

Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt:
predsjednik DAZ-a, dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.
Tel. 01/ 4816 151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr

1.3. VRSTA NATJEČAJA

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za uređenje ulice Ljerke Šram.

1.4. PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje ulice Ljerke Šram.

1.5. SVRHA I CILJ natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se odrediti cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja, pristupnih ulica i kontaktnog područja s postojećim zgradama. Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju predmetnog zahvata, sve u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, te Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), Zakonom o gradnji (Narodne novine 153/13) te svim propisima koji proizlaze iz važećih zakona.

1.6. PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt.
Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

1.7. Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja. Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta ili zajednica ponuditelja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu; članovi projektnog tima projekta “Urbana revitalizacija javnih prostora u Gradu Zagrebu – Zagreb za mene” iz Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Krunoslav Šmit, Tihomir Jukić, Jesenko Horvat, Damir Krajnik, Sanja Gašparović, Vedran Ivanković, Ivan Mlinar i Lea Petrović Krajnik; kao i članovi radnog tima iz Društva arhitekata Zagreba: Rene Lisac, Kristina Careva, Tomislav Pletenac, Jana Šarinić, Teo Budanko, Iva Rukavina, Gianmarco Čurćić Baldini, Mladena Belamarić, Ana Marendić, Vesna Vrga Perović, Tamara Bajza, Kata Gašpar, Silvio Rahle, Alen Vasiljević, Maja Šurjak, Karmen Petričević; također, i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

1.8. Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u ”Večernjem listu”, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

U skladu s odredbama članka 45.- 48. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zagreb.hr. i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.d-a-z.hr

1.9. Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN-i, ostalim odredbama ZJN-i koje se primjenjuju na natječaj, Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno čl. 45.st.4.t.2. ZJN.

Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 713.000,00 kn(bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagradnog fonda kao i naknadama Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, naknadi Provoditelju natječaja i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 216.000,00 kn (bez PDV-a) te vrijednosti usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije koja se namjerava sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-i pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-i i u skladu s Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata u iznosu do 497.000,00 kn neto (bez PDV-a).

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju i uređenje prostora i njegovo opremanje sukladno pozitivnim propisima.

II. DOKUMENTACIJA__________________________________________________________

2.1. Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ): http://bit.ly/1GOECpY i na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zagreb.hr.

Izrađivač natječajnog elaborata odnosno programa za provedbu javnog natječaja:
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu,
Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Kačićeva 26, Zagreb

Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh. Primorska 2, Zagreb,
OIB 79785939717
ovlašteni arhitekt broj A3548
krunoslav.smit@arhitekt.hr
Tel: +3851 4639180

2.2. Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje Natječajni elaborat u digitalnom obliku u odgovarajućem formatu:

A. UVJETI NATJEČAJA

B. NATJEČAJNI ZADATAK, ODNOSNO PROGRAM ZA PROVEDBU NATJEČAJA

I. TEKSTUALNI DIO

1. UVOD
2. CILJEVI NATJEČAJA
3. PODACI O PROSTORU
3.1. Položaj lokacije u širem gradskom prostoru
3.2. Uži i širi obuhvat zone provedbe natječaja
3.3. Postojeće stanje
4. IZVOD IZ VAŽEĆE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
4.1. Korištenje i namjena prostora
4.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža
4.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, Urbana pravila
5. PROGRAMSKE SMJERNICE
5.1. Smjernice za izradu idejnog programskog i urbanističkog rješenja šireg obuhvata
5.2. Smjernice za urbanističko‐arhitektonsko rješenje pješačke Ulice Lj. Šram
6. DODATNI UVJETI
7. PRIJEDLOG SADRŽAJA NATJEČAJNOG PROGRAMA
8. PRILOG: Akupunktura grada ‐ Novi trg Savice

II. GRAFIČKI DIO

1. POLOŽAJ LOKACIJE U ŠIREM GRADSKOM PROSTORU (1:20000)
2. OBUHVAT NATJEČAJA NA HRVATSKOJ OSNOVNOJ KARTI (1:5000)
3. OBUHVAT NATJEČAJA NA DIGITALNOJ ORTOFOTO KARTI (1:5000)
4. IZVOD IZ ODLUKE O DONOŠENJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ZAGREBA (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13)
1) KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (1:5000)
2) MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI (1:5000)
3) PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
3a) Promet (1:5000)
3b) Energetski sustav, pošta i telekomunikacije (1:5000)
3c) Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom (1:5000)
4) UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
4a) Urbana pravila (1:5000)
4b) Procedure urbano ‐ prostornog uređenja (1:5000)
4c) Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode (1:5000)
4d) Nepokretna kulturna dobra(1:5000)
5. IZVOD IZ DIGITALNOG KATASTRA S UCRTANOM GRANICOM OBUHVATA NATJEČAJA (1:2000)
6. POSTOJEĆE STANJE (1:1000)
7. POSTOJEĆE STANJE VEGETACIJE, Izvor: katastar zelenila
8. IZVOD IZ KATASTRA VODOVA
9. SNIMKA STANJA POSTOJEĆIH INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, Izvor: Zagrebački holding – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
10. POLOŽAJ ELEKTRO ENERGETSKIH KABELSKIH VODOVA (1:1500), Izvor: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb
11. ARHITEKTONSKA DOKUMENTACIJA: Tržni centar Savica (Izmjene i dopune, 1993.)

III. ROKOVI ____________________________________________________________

3.1. Početak natječaja je dan slanja objave poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH u Narodnim novinama, odnosno 12.2.2016. godine.

3.2. Raspis natječaja bit će objavljen u Večernjem listu i na mrežnim stranicama Raspisivača natječaja: www.zagreb.hr i na mrežnim stranicama Organizatora i Provoditelja natječaja: www.d-a-z.hr.

3.3. Natjecatelji imaju pravo dostavljati pitanja do 6.3.2016. godine. Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@d-a-z.hr

3.4. Pisani odgovori bit će objavljeni Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) i na www.d-a-z.hr. do 11.3.2016. godine s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – Uređenja ulice Ljerke Šram.

3.5. Rok predaje natječajnih radova je 12.4.2016. godine do 15,00 sati u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana J.Jelačića 3/1, Zagreb bez obzira na način dostave.
Natječajni rad se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom provoditelja, s naznakom “Javni natječaj za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja za uređenje ulice Ljerke Šram – ne otvaraj”.

Natječajni radovi ne mogu se slati putem e-pošte.

Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se pošiljatelju.

Natječajni rad ne smije biti potpisan, šifriran, niti na bilo koji način obilježen, kako bi bio anoniman pred Ocjenjivačkim sudom.

Po isteku roka za dostavu natječajnih radova, ovlaštena osoba Provoditelja predaje natječajne radove zajedno sa upisnikom o zaprimanju natječajnih radova Tehničkoj komisiji na daljnju natječajnu proceduru.

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

3.5. Ocjenjivački sud završit će s radom očekivano 10.5.2016. godine.

Anonimnost će se poštivati sve dok imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne nabave ne provjere prava i sposobnosti natjecatelja. Ukoliko su zadovoljeni uvjeti sposobnosti Ocjenjivački sud donosi Odluku o nagradama te obavještava nagrađene. Po završetku postupka, odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se Naručitelju (Raspisivaču) na daljnje postupanje.

3.6. Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim natjecateljima putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima dopisom na dokaziv način, putem elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad. O rezultatima natječaja Provoditelj natječaja izvješćuje javnost na mrežnim stranicama www.d-a-z.hr, a Raspisivač natječaja obavijest o rezultatima natječaja objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi, na svojim mrežnim stranicama www.zagreb.hr te u „Večernjem listu“.

3.7. Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada.

3.8. Izložba natječajnih radova održat će se u roku od mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila.

3.9. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka Raspisivač i rovoditelj ne odgovaraju za radove.

IV. NAGRADE____________________________________________________________

4.1. Određuje se nagradni fond od 115.000,00 kn neto, 144.900,00kn bruto.

4.2. Ako do određenog roka prispije najmanje 7 (sedam) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
I. nagrada 1 46.000,00 kn 57.960,00 kn
II. nagrada 1 34.500,00 kn 43.470,00 kn
III. nagrada 1 23.000,00 kn 28.980,00 kn
IV. nagrada 1 11.500,00 kn 14.490,00 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

Raspisivač će nagrade natjecateljima isplatiti u roku 30 (trideset) dana od isteka roka za žalbu.

4.3. Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 7 (sedam) odlukom Ocjenjivačkog suda, nagradni fond se može odgovarajuće smanjiti ili preraspodijeliti.

4.4. Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom rangu radova.

4.5. Nagrade koje natjecateljima dodjeljuje Ocjenjivački sud u skladu s Uvjetima natječaja natjecateljima isplaćuje Raspisivač temeljem ispostavljenog računa sukladno zakonskim propisima ili temeljem Ugovora o autorskom djelu.

4.6. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

V. OCJENJIVAČKI SUD, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK_____________________________

Za ocjenu natječajnih radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednik OS-a:
1. Vedran Duplančić, ovl.arh., predstavnik Provoditelja

Dopredsjednica OS-a:
1. Dunja Žmikić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Članovi OS-a:
1. Anja Dulčić, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača
2. doc.dr.sc. Sanja Gašparović, dipl.ing.arh, predstavnica Provoditelja
3. Andreja Ilijanić, ovl.arh., predstavnica Provoditelja

Zamjenik/ članova Ocjenivačkog suda:
1. Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

Tehnička komisija:
1. Tatjana Liktar Elez, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
2. Domagoj Sentić, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

Tajnica natječaja:
1. Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

VI. KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA_________________________

6.1 Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno radovi koji su:

a/ Predani poslije roka navednog u ovim Uvjetima Natječaja
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

6.2 Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redom:

kvalitetu urbanističko-arhitektonskog rješenja koje će sagledati cjelovito uređenje prostora u prostornom obuhvatu zajedno sa kontaktnim područjem integriranim u širu strukturu i mrežu mjesta;
prepoznatljivost oblikovnog rješenja koje bi trebalo ponuditi fizičku i sadržajnu rekonstrukciju uže zone gradske četvrti te predstavljati balans u dinamici suvremenog ritma urbanog života;
kreativnost i fleksibilnost u uvođenju novih javnih scenarija u predmetnu lokaciju koji će stvoriti novi impuls za društveni, ekonomski i ekološki razvoj gradske četvrti i šire zajednice;
funkcionalnost u smislu usklađenosti prometnih i pješačkih površina;
ekonomičnost i provedivost izvedbe, te usklađenost s procjenjenom investicijskom vrijednošću.

VII. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA________________________________________

Natjecatelj prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje koje sadrži priloge i to:

7.1. TEKSTUALNI DIO

Tekstualni dio sadrži:

1. Tehnički opis (do 5 kartica teksta) s obaveznim osvrtom na:

opis arhitektonsko-urbanističkog koncepta
opis funkcionalnih specifičnosti i prostorne organizacije
opis oblikovanja i materijala
opis urbane opreme s naglaskom na oblikovanje javne rasvjete kao elementa ambijentalne i funkcionalne značajke prostora

2. Priloge:
popis svih priloga natječajnog rada
umanjene sve grafičke priloge natječajnog rada (A3)
iskaz ostvarenih površina (parkovnih, pješačkih, kolnih,….)
ispunjenu tablicu sa kvantitativnim pokazateljima investicijke vrijednosti rješenja koja će dokazati usklađenost sa procjenjenom investicijskom vrijednosti izvođenja radova i opreme u iznosu od 12.800.000,00 kn (bez PDV-a).

Tekstualni dio može sadržavati skice i druge grafičke priloge.

7.2. GRAFIČKI DIO

Idejno programsko i urbanističko rješenje šireg obuhvata, mjerilo 1:500
Idejno urbanističko‐arhitektonsko rješenje pješačke zone, mjerilo 1:200
Karakteristični pogledi i presjeci, mjerilo 1:200
Shematski prikazi komunalne opreme: slivne plohe i oborinska odvodnja,raspored elemenata
urbane opreme i rasvjete, način sadnje u prikladnom mjerilu
Shematski prikazi različitih scenarija korištenja s rasporedom mobilnih elemenata u prikladnom mjerilu
Karakteristični detalji popločenja i urbane opreme u prikladnom mjerilu
Prostorni prikazi cjeline (najmanje 2)
Tekstualno obrazloženje
Aproksimativni iskaz procjene troškova realizacije (iskazan prema priloženoj tablici)

Grafički dio predaje se na pet(5) listova formata 100x70cm nekaširano horizontalno, a tekstualni dio rada (A3), uvezan spiralnim uvezom, u tri primjerka.

Svi prilozi izvan popisa priloženog u tekstualnom dijelu natječajnog rada bit će izdvojeni od strane Tehničke komisije i neće biti predmetom razmatranja Ocjenjivačkog suda.

VIII. OPREMA NATJEČAJNOG RADA__________________________________________

8.1. Propisuje se format 100 x 70 cm, nekaširano, za sve grafičke priloge uz upotrebu do pet (5) broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada.

8.2. Grafičko-tekstualni dio predaje se uvezan na formatu A3, u 3 (tri) primjerka.Treba sadržavati i sve umanjene grafičke priloge natječajnog rada.

8.3. Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

8.4. Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

8.5. Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se obvezno i na CD ili DVD mediju u PDF formatu, svih grafičkih priloga u mjerilima printanih plakata kao i DOC ili DOCX file teksta te iskaz traženih podataka u XLS ili XSLX formatu.

8.6. Rad se predaje anonimno u zapečaćenom omotu, a sadrži i 3 (tri) zasebne, zapečaćene, neprozirne omotnice: ‘AUTOR’, ‘ADRESA ZA OBAVIJESTI’ i ‘OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE’.

Svaka pojedina omotnica sadrži sljedeće podatke:
A) OMOTNICA S NATPISOM “AUTOR” sadrži:

1. Ispunjeni obrazac u privitku od strane svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada.
2. Omotnica s natpisom „AUTOR“ sadrži i slijedeće podatke:
a) za isplatu autoru/ima s područja Republike Hrvatske:
ime/imena svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada uključujući OIB i JMBG s adresama, e-mail adresama i brojevima telefona;
naziv porezne uprave kojoj se plaća porez;
broj i naziv banke te broj žiro računa; IBAN; vrsta poreznih obveza koje treba podmiriti;
izjavu o poslovanju u sustavu PDV-a, informacije o mirovinskom fondu (MIO I ili I i II stup);
izjava o podjeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu). Ukoliko je više osoba sudjelovalo u izradi natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu dužne su vlastoručno potpisati izjavu.
izjava o nepostojanju sukoba interesa za sudjelovanje

b) za isplatu autoru/ima izvan Republike Hrvatske:
ime/imena autora suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada uključujući adresu, e-mail adresu i broj telefona;
broj putovnice;
punomoć odvjetnika za izvadak OIB-a;
broj i naziv banke, te broj žiro-računa, SWIFT, IBAN;
izjava o podjeli nagrada u postotcima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu). Ukoliko je više osoba sudjelovalo u izradi natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu dužne su vlastoručno potpisati izjavu.

c) isplata na tvrtku
ime/imena autora s adresom i brojem telefona;
naziv tvrtke, te broj žiro-računa, IBAN, MB i OIB;
izjava autora o isplati honorara na žiro-račun tvrtke, potpisana vlastoručno od svih autora.
izjava o nepostojanju sukoba interesa za sudjelovanje

3. Dokaz o stručnosti, sukladno točci 1.6: preslika ovlaštenja/članstvu u Hrvatskoj komori arhitekata ili odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja za najmanje jednog člana autorskog tima, preslika diplome.

Izjavu natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora, te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada, uključujući pripadajući OIB.

Izjavu natjecatelja da ni jedan od natjecatelja, suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada nisu zaposlenici pravnih ili fizičkih osoba koji ne smiju sudjelovati na Natječaju.

Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom natjecatelji potvrđuju da, prema uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada, te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. Ukoliko to nisu, moraju unaprijed imenovati ovlaštenu i sposobnu osobu, a imenovanje priložiti u zasebnoj omotnici naslovljenoj ‘’OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE’’.

Osoba ovlaštena i sposobna za projektiranje može zastupati samo jedan natječajni rad.

Imenovana Osoba ovlaštena za projektiranje navedena u ovoj omotnici, odnosno ovlašteni projektant, odnosno imenovani glavni projektant, mora osobno sudjelovati u izradi/razradi projekta. U protivnom ugovor može biti raskinut.

B) OMOTNICA S NATPISOM “ADRESA ZA OBAVIJESTI” sadrži:
1. Adresa za dostavu obavijesti koja sadrži ime, adresu, e-mail adresu i broj telefona kontakt osobe u vezi povrata rada i eventualnih obavijesti u toku natječaja.

2. Izjavu kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat ce se da autor pristaje na objavu imena.

C) OMOTNICA S NATPISOM “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” sadrži:

Dokaze za “osobu ovlaštenu za projektiranje” koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za izradu projektno-tehničke dokumentacije faze II, s ispunjenim ponudbenim listom PRILOG 1-a, u slučaju zajednice ponuditelja ispunjenim obrascem PRILOG 1-b, a ukoliko u ponudi sudjeluje jedan ili više podizvoditelja/podisporučitelja ispunjava se i PRILOG 1-c.

Odredbe o sposobnosti natjecatelja/ponuditelja, razlozi isključenja natjecatelja/ponuditelja obavezni dokumenti kao dokazi za „osobu ovlaštenu za projektiranje“ koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez prethodne objave sukladno članku 28.st.2.toč.2. ZJN za izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe javne nabave navedeni su u točki IX. i X.

Sadržaj dokumentacije koju natjecatelji/ponuditelji dostavljaju kao sadržaj omotnice „osoba ovlaštena za projektiranje“ dostavlja se u zatvorenoj omotnici i izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ta dokumentacija ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Dokumentacija se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je dokumentacija izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove dokumentacije kao što su mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju dokumentacije kao dio dokumentacije.

Ako je dokumentacija sadržaja omotnice „osoba ovlaštena za projektiranje“ izrađena od više dijelova natjecatelji/ponuditelji moraju u sadržaju navesti od koliko se dijelova dokumentacija sastoji.

Stranice se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio sadržaja koji čini ovu dokumentaciju izvorno numeriran, ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom natjecatelja/ponuditelja. Sadržaj dokumentacije omotnice „osoba ovlaštena za projektiranje“ dostavlja se na hrvatskom jeziku i u latiničnom pismu. Sva ostala dokumentacija koja se prilaže uz ponudu mora biti na hrvatskom jeziku, a ako je na nekom drugom jeziku obavezno se prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

IX. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA/PONUDITELJA I OBVEZNI DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU___________________________

9.1. Obvezni razlozi isključenja natjecatelja/ponuditelja te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

Javni naručitelj će iz postupka odabira isključiti ponuditelja u odnosu na kojeg su ostvareni razlozi isključenja iz odredbe članka 67. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ZJN-a, odnosno:

9.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)

Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako Javni naručitelj nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke javni naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:

1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili

2. važeći jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti,

3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

DOSTAVLJA SE: Za potrebe utvrđivanja okolnosti nekažnjavanja, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, a koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjava o nekažnjavanju popunjava se i potpisuje na obrascu te izjave (Prilog 2.) koja čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje ili se izdaje na službenom memorandumu ponuditelja i mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u Prilogu 2. Nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika.

9.1.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe)

DOSTAVLJA SE: a) potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a), ili c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda pod a) ili jednakovrijedni dokument pod b).

9.1.3. Ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama ponuditelja, javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata – natjecatelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje okolnosti navedenih u podtočkama 9.1.1., 9.1.2. i 9.1.3. utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. (temeljem odredbe članka 67. stavka 6. ZJN-a).

9.2. Ostali razlozi isključenja natjecatelja/ponuditelja, te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

9.2.1. Javni naručitelj će iz postupka odabira isključiti ponuditelja ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

DOSTAVLJA SE: a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja,koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja, ako se ne izdaje izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta ponuditelja ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje izvod niti jednakovrijedni dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

9.2.2. Ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Težak profesionalni propust u smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje okolnosti navedenih u podtočkama 9.2.1. i 9.2.2. utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. (temeljem odredbe članka 68. stavka 9. ZJN-a).

X. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA/PONUDITELJA I OBVEZNI DOKUMENTI______________________

10.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja/ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja te dokumenti kojima dokazuje tu sposobnost sukladno članku 70. ZJN-a.

10.1.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta natjecatelja.

DOSTAVLJA SE: Odgovarajući izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja, a ako se takav izvod ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, tada ponuditelj dostavlja izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, tj. dana slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH u Narodnim novinama.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

10.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnost i natjecatelja/ ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:

10.2.1 Ponuditelj mora dostaviti dokaz o zadovoljavajućem izvršenju usluga.
Ponuditelj dokazuje iskustvo na uslugama usporedive strukture te se time osigurava naručitelju da izvršenje ugovorenih obveza neće biti dovedeno u pitanje.

DOSTAVLJA SE: Popis ugovora o izvršenim uslugama u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži vrijednost usluge, datum izvršenja i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju usluge prilažu potvrda druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju barem 1 ugovora koji se odnosi na izradu projektno –tehničke dokumentacije i ishođenu potvrdu glavnog projekta ili građevnu dozvolu za građevinu površine veće od 600m2.

10.2.2 Ponuditelj mora dokazati obrazovanje i potvrdu o strukovnoj sposobnosti i iskustvu osobe odgovorne za pruženje usluge.

DOSTAVLJA SE: Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva (preslika rješenja ili potvrde o upisu u Imenik članova Hrvatske komore arhitekata) ili odgovarajući dokument države sjedišta Natjecatelja sukladno čl. 70 st.4. ZJN-i za jednog (1) ovlaštenog inženjera arhitekture.

10.2.3. Ponuditelj mora dokazati obrazovanje i iskustvo osobe za koju dostavlja dokaz sposobnosti iz točke 10.2.2. općih uvjeta.

Ponuditelj dokazuje iskustvo i strukovnu sposobnost ovlaštene osobe za projektiranje na uslugama usporedive strukture te se time osigurava naručitelju da izvršenje ugovorenih obveza neće biti dovedeno u pitanje.

DOSTAVLJA SE: Za osobu iz točke 10.2.2. općih uvjeta – odgovornu osobu glavnog projektanta kod izrade projektno-tehničke dokumentacije nakon natječaja, dokaz da je godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 godine koje prethode toj godini u svojstvu glavnog projektanta izradio projektno –tehničku dokumentacije i ishodio potvrdu glavnog projekta ili građevnu dozvolu za građevinu površine veće od 600m2. Dostavlja se preslik naslovnice projektne dokumentacije na temelju koje je izdana potvrda glavnog projekta ili građevna dozvola. Ta će osoba biti navedena u ugovoru o izradi projektno-tehničke dokumentacije koja slijedi nakon natječaja i mora osobno sudjelovati u izradi iste dokumentacije. Ne poštivanje ovog uvjeta može uzrokovati raskid ugovora.

Gospodarski subjekt može se, po potrebi, za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata, da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

SVI DOKAZI SUKLADNO ČLANKU 67. DO 74. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI MOGU SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI NEOVJERENOJ PRESLICI I SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI PREVEDENI NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG PREVODITELJA.
RASPISIVAČ MOŽE IZVRŠITI PROVJERU PONUDITELJA (NATJECATELJA) SUKLADNO ČLANKU 95. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI.

NAPOMENA: Odmah po završetku sjednice Ocjenjivačkog suda s donesenom Odlukom o rangiranju i izrađenim obrazloženjima za sve radove te nakon potpisivanja zapisnika Provoditelj je dužan zapisnik dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Nakon zaprimanja zapisnika imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne nabave otvaraju omotnice radova s naznakom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ te provjeravaju dostavljene dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li obvezni i ostali razlozi za isključenje kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti natjecatelja/ponuditelja te o tome izrađuje pisano izvješće Ocjenjivačkom sudu. Ocjenjivački sud potom dodjeljuje nagrade.

U slučaju da prvonagrađeni rad ne zadovoljava tražene uvjete sposobnosti, sukladno članku 92. ZJN, naručitelj će iskoristiti mogućnost danu člankom 92. ZJN. Ukoliko nakon upotpunjavanja i pojašnjenja nisu zadovoljeni traženi uvjeti Ocjenjivački sud će po prethodno rangiranim radovima nominirati druge radove, za koje se postupak provjere provodi od strane ovlaštenih predstavnika Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne nabave.

Ukoliko prvonagrađeni rad ne zadovolji uvjete sukladno odredbama ZJN koji se odnose na predmetni postupak, ugovaranje za izradu projektno-tehničke dokumentacije na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave provodi se s prvim sljedećim rangiranim radom natjecatelja/ponuditelja koji zadovolji uvjete sukladno odredbama ZJN (u daljnjem tekstu: nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN).

Omotnice s nazivom ‘AUTOR’ i ‘ADRESA ZA OBAVIJEST’ otvara Ocjenjivački sud po potvrdi od ovlaštenih predstavnika Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne nabave koji provjeravaju prava i sposobnost prvonagrađenog natjecatelja koji je rangiran.

Ocjenjivački sud nakon donošenja odluke otvara za svaki rad prvo omotnicu s oznakom “ADRESA ZA OBAVIJEST”, a ukoliko u njoj nije naznačeno da autor ne pristaje na objavu imena ocjenjivački sud potom otvara i omotnicu s oznakom “AUTOR”.

Ukoliko se nakon otvaranja omotnice “AUTOR” ustanovi da autor nagrađenog rada nije imao pravo sudjelovanja, takav rad se diskvalificira, oduzima se dodijeljena nagrada, a ostali nagrađeni radovi unapređuju se za jedno mjesto prema rangirnoj listi utvrđenoj u postupku ocjenjivanja. Razlozi diskvalifikacije bit će upisani u zapisnik sa sjednice Ocjenjivačkog suda.

Nakon donošenja valjane odluke ovlašteni predstavnici Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne nabave obavještavaju Provoditelja koji obavještava svakog nagrađenog autora o njegovom uspjehu na natječaju i visini dodijeljene mu nagrade.

XI. ZAJEDNICA PONUDITELJA____________________________________________

Zajednica Ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu. Ponudbeni list zajednice ponuditelja sadrži podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Podaci su sljedeći: naziv, sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta,(ako je primjenjivo), broj računa, IBAN, navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa).

Bilo koji od članova zajednice ponuditelja može potpisati dijelove ponude u kojima se traži potpis ponuditelja. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

XII. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA_______________________________

Alternativne ponude nisu dopuštene što znači da će se u slučaju da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta zastupa više od jednog natjecateljskog rada ponude tih ponuditelja isključiti.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE_________________________________________________

13.1. Raspisivač natječaja ima pravo prema potrebi angažirati kao konzultanta i druge stručne osobe, ako se za to pokaže potreba.

13.2. Natjecatelj predajom natječajnog rada prihvaća Uvjete natječaja te pristaje na javno izlaganje i publiciranje rada. Natjecatelj je za vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata natječaja o nagrađivanju.

13.3. Raspisivač/provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala transportom, redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova.

13.4. Dokumentaciju priloženu u podlogama Natječaja, natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

13.5. Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i može ga umnažati za svoje potrebe.

13.6. Autor/i prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i ima pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

13.7. Daljnja razrada projektne dokumentacije u dogovoru s Naručiteljem ugovorit će se nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, a temeljem Pravilnika o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata. Raspisivač natječaja će izradu projektno-tehničke dokumentacije koja slijedi nakon natječaja povjeriti autoru/ima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i, odnosno osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i, a koja stječe pravo ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. ZJN, pod uvjetom da kod prvonagrađenog/ih autora nisu utvrđeni razlozi za njegovo isključenje i da je dokazana tražena pravna i poslovna sposobnost i tehnička i stručna sposobnost sukladno odredbama ZJN i ovoj dokumentaciji.

Kod sklapanja ugovora o izradi projektne dokumentacije prvonagrađeni autor se obavezuje odgovorno surađivati s Raspisivačem u cilju uklapanja u planiranu investiciju, održivog rješenja, a posebno na funkcionalnost i racionalnost realizacije rješenja, traženim rokovima izrade dokumentacije i drugim uvjetima koji se tijekom izade pokažu neophodnima, a za sada nisu poznati.

Predloženo idejno rješenje potrebno je planirati u sklopu procijenjene investicijske vrijednosti izvođenja radova i opreme u iznosu od 12.800.000,00 kn (bez PDV-a).

Razradom idejnog rješenja prvonagrađeni autor je u obvezi primjeniti projektna rješenja na način da cijena gradnje objekata, uključujući opremu i uređenje građevinske čestice bude u okviru planiranih investicijskih vrijednosti.

Procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave iznosi do 497.000,00. kn neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne projektno-tehničke dokumentacije sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata za uređenje javnih prostora u obuhvatu Natječaja, uključivo i „mini arhitekturu“.

13.8. Raspisivač natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem javne izložbe i stručne rasprave, putem web stranica DAZ-a i grada Zagreba a Provoditelj će dostaviti gradu Zagrebu sve zapisnike Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja u svrhu objedinjavanja stručnog i javnog interesa.

13.9. Ovaj natječaj objavljen je u skladu sa ZJN-a i odredbama Odluke o načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuju se odredbe ZJN-a.

13.10. Registarski broj natječaja izdan od Hrvatske komore arhitekata je 22-15/ZG-UA/NJN

13.11. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

13.12. Ovi Uvjeti predstavljaju ugovor između Raspisivača i natjecatelja.

13.13. Izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave:

Rok za podnošenje žalbe određen je sukladno članku 146. ZJN-i. Žalbu ponuditelj podnosi u pisanom obliku u skladu s odredbama clanaka 145. i 146. Zakona o javnoj nabavi. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, uz istovremenu dostavu i Narucitelju (Raspisivacu) na dokaziv nacin. Žalba koja nije dostavljena narucitelju smatrat ce se nepravodobnom sukladno odredbi čl. 145. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi.

13.14. Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

JAVNI NARUČITELJ: GRAD ZAGREB

OCJENJIVAČKI SUD

Zagreb, 11.2.2016.

PODLOGE, PROGRAM I UVJETI NATJEČAJA

 

Izvor: DAZ, 18.02.2016.