Klasa: 110-03/16-01/5

Urbroj: 238/12-20-01-16-2 od 25. II. 2016. (745)

Hrvatski šumarski institut raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u stručno zvanje i na stručno radno mjesto:

– stručni suradnik u sustavu znanosti za krajobrazno uređenje – 1 izvršitelj.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca.

Rad se odvija u sjedištu, te na dislociranim radnom mjestu Istraživačkog centra u Pazinu (izvan sjedišta).

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu, pristupnici/pristupnice trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 39. stavkom 3., člankom 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13), uvjete utvrđene Statutom, te uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu:

– sveučilišni diplomski studij, agronomski fakultet – magistar krajobrazne arhitekture

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

– iskustvo u radu na izradi idejnih rješenja, troškovnika i projekata te na izvedbi projekata krajobraznog uređenja

– računalne vještine: korištenje alatima MS, AutoCad.

Prednost će imati pristupnici sa završenim dodatnim edukacijama nakon završenoga sveučilišnog diplomskog studija.

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

– životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu

– presliku diplome

– dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta (radno iskustvo – potvrda HZMO, preslike naslovnica idejnih rješenja, troškovnika i projekata)

– dokaz o znanju engleskog jezika.

Strani državljanin treba priložiti nostrificiranu diplomu i dokaz o poznavanju engleskog i hrvatskog jezika (za hrvatski minimalna razina razumijevanja u govoru i pismu).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 116/03)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski šumarski institut, 10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41 (Natječaj za izbor na radno mjesto stručni suradnik).

Izvor:narodne-novine.nn.hr,1.3.2016.