Poštovani članovi i članice,

obzirom da se hrvatsko zakonodavstvo trenutno usklađuje sa europskim, trenutno je u procesu usklađivanje zakonskog okvira o zaštiti osobnih podataka. Temeljem toga, Udruge su dužne prijaviti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka, u središnji Registar obzirom da same vode zbirke osobnih podataka članova te prikupljaju podatke putem raznih seminara i konferencija. S time Vas želimo obavijestiti o sljedećem:

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, kao voditelj zbirke osobnih podataka svih članova i članica, registriralo se u središnji Registar Agencije te time svoje poslovanje usmjerilo u nužne nove Zakonske okvire.

Odgovorim ponašanjem i pravovremenim praćenjem međunarodnog i nacionalnog zakonskog okvira, jamčimo zaštitu osobnih podataka svih naših članova i članica te Vas obavještavamo o ovom novom načinu poslovanja HDKA.

Nadalje, naši članovi Upravnog odbora, proći će edukaciju vezano za voditelje Zbirki pri Agenciji za zaštitu podataka, kako bi se uputili u način poslovanja i strukturu Registra za zaštitu podataka.

Za sve informacije možete se obratiti na službeni mail HDKA, hdka@hdka.hr,  gdje ćemo odgovorit na sva Vaša eventualna pitanja o ovom predmetu. U nastavku molimo uputite se u rad Agencije za zaštitu osobnih podataka kao i u zakonske okvire prema kojima HDKA sada posluje a vezano za domenu zaštite osobnih podataka članova i članica HDKA.

S poštovanjem,
Upravni odbor HDKA
„Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11; 106/12 – pročišćeni tekst). Agencija je uspostavljena i djeluje samostalno i neovisno o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ne primajući upute i naloge od bilo kojeg državnog tijela, kako je propisano Direktivom 95/46 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. Navedena Direktiva je temeljni europski propis o zaštiti osobnih podataka i implementirana je u svim državama članicama.


Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su učinkovito djelovanje na ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije i Vijeća Europe, povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti.


Agencija za zaštitu osobnih podataka uspostavila je Središnji registar evidencija zbirki osobnih podataka sukladno odredbama članka 16. Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbi o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN 105/2004).


Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12-pročišćeni tekst). Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.


Kao podzakonski akti u području zaštite osobnih podataka u RH u primjeni su Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (Narodne novine, broj 105/04) i Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (Narodne novine, broj 139/04).


RH je kao članica Vijeća Europe potpisnica Konvencije o zaštiti osoba glede automatske obrade osobnih podataka (Konvencija 108) i Dodatnog protokola uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

Primjena odredbi navedenih akata Vijeća Europe omogućena je donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka (Narodne novine, br. 04/05, Međunarodni ugovori).
Zakon o zaštiti osobnih podataka, kao temeljni akt u području zaštite osobnih podataka u RH također je u svim bitnim odredbama sukladan Direktivi 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca glede obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Zakonski okvir:

http://azop.hr/zakonodavni-okvir/zakonodavstvo/nacionalno-zakonodavstvo

http://azop.hr/zakonodavni-okvir/zakonodavstvo/medunarodno-zakonodavstvo