PRITUŽBA ODBORU ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA ILEGALNU SJEČU STABLA U MASARYKOVOJ 1postozagrad koju prenosimo u cijelosti:

Gradska skupština
Odbor za pritužbe i predstavke
Zagreb, 30. kolovoza 2016.
Predmet: Bespravno rušenje stabla u javnom drvoredu u Masarykovoj ulici

 

 

Poštovani/a,

početkom mjeseca lipnja o.g. posječeno je jedno od tri stabla u javnom drvoredu na uglu Masarykove i Preradovićeve ulice, a preostala dva stabla radikalno su orezana i oštećena, sve kako bi se na tome mjestu postavila nova terasa kafića/slastičarnice.

Slijedom ilegalne i po javni prostor i imovinu Grada štetne i nezakonite sječe, slučaj smo odmah prijavili nadležnim tijelima nakon čega je i službeno utvrđeno da je stablo posječeno bez ikakve dozvole tj. proizvoljnom odlukom vlasnika ugostiteljskog objekta Slastičarnica Zagreb, Masarykova 4.

Tri stabla na predmetnoj lokaciji nisu bila posađena slučajno, već se radi o autorskom projektu arhitekta Branka Kincla i stabla na toj lokaciji rastu već godinama, pritom značajno doprinoseći javnom prostoru. Planerski posađena, tvorila su mikro-ambijent u ulici koja inače nema drugog zelenila što je bitno doprinosilo ambijentalnim i boravišnim kvalitetama lokacije ali i najužega središta grada.

Stabla u gradu od izuzetne su važnosti: stvaraju ugodnije ambijente, doprinose bioraznolikosti, pročišćuju zrak, reguliraju temperaturu i vlažnost, smanjuju zagađenje bukom, prašinu i radijaciju i ljeti stvaraju hlad.

Predmetni drvored realiziran je javnim sredstvima Grada Zagreba te je vlasništvo Grada i njegovo očuvanje nedvojbeno predstavlja javni interes.

Budući da je rušenjem središnjeg od tri stabla u dvorednom nizu u Masarykovoj ulici (kao i radikalno orezivanje preostala dva stabla) nanesena direktna šteta javnom vlasništvu i javnom prostoru grada, nužno je posječeno stablo zamijeniti novom sadnicom na istome mjestu, a počinitelja sankcionirati sukladno zakonu.

Ističemo i da su predmetni bespravni radovi izvedeni na lokaciji koja je zaštićeno kulturno dobro – Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, koja je zaštićena temeljem rješenja Ministarstva kulture u Zagrebu, Klasa: UP-I-612-08/02-01/196 od 24. svibnja 2004. i upisana u Registar kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-1525 te se na njega primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/30, 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15-Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

S obzirom da se radi o zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru, nakon dojave građana, službeno se oglasio i Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode nakon uvida na licu mjesta te zaključio kako je niže navedeno, te je svoj zaključak uputio Sektoru za komunalno i prometno redarstvo (KLASA: 612-07/16-01/9, URBROJ: 251-18-06-16-2, 20.6.2016.)

“Izuzetnoj vrijednosti ovog nepokretnog kulturnog dobra, kao i kvaliteti života u cjelini, doprinosi upravo i komponenta zelenila zastupljenog u različitim kategorijama hortikulturnog oblikovanja: parkovne površine, manje vrtne površine, skupine stabala, pojedinačna stabla i dr.
Slijedom iznešenoga, za sve zahvate na stablima, kao dijelu kulturnog dobra, potrebno je, u smislu članka 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ishoditi prethodno odobrenje ovog Zavoda.
Usprkos navedenome, izvršeni su bespravni radovi uklanjanja stabla, za koje ovaj Zavod nije izdao odobrenje.
Na temelju svega iznešenoga, molimo Vas da u okviru svoje nadležnosti provedete postupak za povrat predmetne površine u prvobitno stanje sadnjom zamjenske alejne sadnice iste vrste. Sadnica mora biti minimalne visine 5m i opsega debla oko 22cm, zdrave, vitalne, pravilne provodnice, dobro razvijene i simetrične krošnje te zdrave i pravilno razvijene korijenove mreže.
Sadni materijal mora biti s odgovarajućim certifikatom zdravstvene ispravnosti, kvalitete, vrste, porijekla i proizvođača.
Navedene radove može izvršiti samo ovlaštena pravna ili fizička osoba koja posjeduje dopuštenje Ministarstva kulture za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru-izvođenje radova na uređenju zelenih površina.”

Pohvalna reakcija Zavoda manjkava je u činjenici da ne postoji rok do kojega se zamjensko stablo treba posaditi, a predmetna je terasa nedavno i nadograđena krovištem kako bi na tome mjestu mogla ostati kroz čitavu godinu – iz čega proizlazi da vlasnik vjerojatno i ne planira zasaditi novo stablo.

S obzirom da je od bespravne sječe stabla i instaliranja bespravne terase prošlo tri mjeseca, slučaj prijavljujemo i Odboru za predstavke i pritužbe Gradske skupštine s nadom da Zagreb nije korumpirani grad u kojem se – kako se tko sjeti – može rušiti javni drvored i uzurpirati javni površinu u najužem središtu grada bez ikakvih posljedica.

Umjesto da je terasa uklonjena, ona se sada širi i nadograđuje te na taj način ignorira odluke dijela gradskih tijela, dok ona druga ne reagiraju na odgovarajući način.

Molimo da se Odbor kod nadležnih tijela zauzme da se novo stablo već ove sezone ponovo posadi tamo gdje mu je mjesto, a počinitelj štete snosi posljedice ilegalne sječe javnog drvoreda, sukladno zakonu.

Prvi korak u tome smjeru bila bi odluka o točnom roku do kada novo stablo mora bit posađeno, a svaka odluka o budućoj terasi na javnoj površini na tome mjestu trebala bi respektirati činjenicu da tamo postoji drvored koji apsolutno treba čuvati.

Nadalje, smatramo da je za izdavanje dozvole za bilo kakvu terasu na predmetnoj lokaciji nužno uvažavanje i poštovanje činjenice da na tome dijelu Masarykove ulice postoji javni drvored. Dakle, bilo bi direktno kršenje javnog interesa kada bi za tu lokaciju eventuano bila izdana dozvola za terasu koja podrazumijeva rušenje stabla, odnosno takva bi odluka predstavljala poništavanje javnog interesa i otvorila sumnju u korupiranost onih koji bi takvu dozvolu donijeli.

Molimo da se osigura cjelovita zaštita javnog drvoreda u Masarykovoj ulici, a počinjena šteta što prije ispravi i to o trošku počinitelja.

Na vašem angažmanu na obrani javnog interesa unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem,

1POSTOZAGRAD