Dragi članovi i članice,


iznimno nam je drago što Vas možemo obavijestiti da je Upravni odbor HDKA, ishodio značajne pogodnosti za sve naše članove i članice.Temeljem zahtjeva HDKA koji je upućen Ministarstvu kulture, 20. lipnja 2016., kojim je zatraženo uvrštavanje Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata na Popis umjetničkih organizacija strukovnih udruga temeljem čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice, dana 5.9.2016. zaprimili smo pozitivni odgovor od strane Ministarstva kulture.


U skladu sa člankom 46. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 o 157/15), Ministarstvo kulture uvrstilo je Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata na Popis umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice sukladno članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96 i 44/96 – ispravak).


Popis umjetničkih strukovnih udruga ne temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice možete pogledati na stranicama Ministarstva kulture na sljedećem linku: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6320
Neoporezivi dio autorske naknade za umjetničko djelo


Člankom 32, stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je drugi dohodak razlika između svakog pojedinačnog primitka prema stavku 2. odnosno 3. istoga članka umanjen za propisane izdatke iz stavka 4. i 5. istoga članka.


Primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju se i autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava (članak 32, stavak 3. točka 2. Zakona).
Prema članku 32. stavku 5. Zakona, pri utvrđivanju drugog dohotka iz članka 32. stavka 1. Zakona izdaci se, prije izdataka za doprinose za obvezna osiguranja iz stavka 4. istoga članka ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, priznaju u visini 30% ostvarenih primitaka fizičkim osobama po osnovi;


1. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
2. profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju,
3. primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radioni i televizijom te zabavnim priredbama.


Člankom 48. stavkom 1. Zakona propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 32. stavku 1. Zakona plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona. Sukladno stavku 2, istoga članka, predujam poreza na dohodak od drugog dohotka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom.


Člankom 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96 i 44/96) propisano je da se neoporezivi dio umjetničkog autorskog honorara za umjetničko djelo određuje se u visini 25%, a umjetničko djelo određuje se potvrdom nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije prilikom naplate autorskog honorara.


Temeljem iznesenog, umjetnik koji ostvaruje autorsku naknadu za umjetničko djelo od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za drugi dohodak, ima pravo na umanjenje primitka („bruto” primitak koji sadrži porez na dohodak, možebitni prirez porezu na dohodak i iznos naknade za isplatu autoru) za ukupni iznos u visini 55% (neoporezivi dio autorske naknade 25% i porezno priznati paušalni izdaci za autorska djela 30%) i to pravo može koristiti pri obračunu, obustavi i uplati predujma poreza i isplati autorske naknade pod uvjetom da isplatitelj naknade u trenutku isplate raspolaže svim propisanim vjerodostojnim ispravama te pod uvjetima kojima se uređuju pitanja autorskih djela sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, broj 167/03) i uz potvrdu nadležne strukovne umjetničke udruge ili ovlaštene agencije da se radi o umjetničkom djelu. Podatke o strukovnim umjetničkim udrugama i ovlaštenim agencijama daje Ministarstvo kulture.
Potvrde za članove i članice HDKA


Temeljem navedenog, kako bi članovi i članice  HDKA mogli ostvarivati pogodnost porezne olakšice, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata će kao nadležna strukovna i umjetnička udruga, na zahtjev svojih članova izdavati potvrde o umjetničkom djelu za poslove koje članovi obavljaju.


Odluku o naknadama za izdavanje potvrde te o sadržaju, Upravni odbor će donijeti na svojoj idućoj sjednici, a izdavanje potvrda kreće od 1. listopada ove godine te će se moći zatražiti u tajništvu HDKA na hdka@hdka.hr.


Ističemo, da je o ovim beneficijama isplatitelja naknade potrebno pravovremeno obavijestiti te mu dostaviti sve potrebne podatke. Visina poreznih olakšica ovisi o bruto dogovorenom iznosu, a od toga se neoporezivi dio isplaćuje autoru u visini 55 %.


Molimo sva članove da se o ovim pogodnostima upute svojih kod računovodstvenih i knjigovodstvenih servisa kako bi prilikom ugovaranja posla mogli iskoristiti sve pogodnosti koje sada mogu imati kao članovi Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.


Za sva pitanja također se slobodno obratite i na hdka@hdka.hr te ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.
Više o poreznim olakšicama možete pronaći na stranicama Porezne uprave i stranicama Ministarstva financija.

1

2

45

3

4

Svim članovima i članicama želimo uspješan rad!
Upravni odbor HDKA