PUNI NAZIV OSTVARENJA: Idejni projekt rekreacijskog područja jezera Raminac
LOKACIJA: Područje oko jezera Raminac, Grad Lipik
INVESTITOR/NARUČITELJ/IZDAVAČ/: Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34 551 Lipik

AUTORI:

Jelena Šimat dipl.ing.arh.,

Mirjana Miloševski Ntontos dipl.ing.arh.,

Nikolina Krešo mag.ing.prosp.arch.,

Tanja Udovč mag.ing.prosp.arch.,

Andrea Jelčić dipl.ing.arh.,

Morana Manger dipl.ing.arh.

SURADNICI/SUDIONICI U PROCESU: Ante Čikotić, dipl.ing.str. (Inovapro d.o.o), Darijo Bilić, mag.ing.el. (Elag d.o.o), Zdravko Kobašlić, dipl.ing.građ. (STING d.o.o.)
GODINA PROJEKTA: 2015.
AUTOR 3d prikaza: E.G. Ntontos, mag.ing.arch.
OPIS PROJEKTA/ REALIZACIJE:

 

situacija

Tlocrt obuhvata

Cilj ovog projekta je bio iskoristiti dane prirodne resurse i planiranim atraktivnim sadržajima dati prostoru dodatnu vrijednost te otvoriti mogućnost cjelovite turističke ponude zanimljive za grad Lipik, okolicu grada, regiju i šire.
Postojeće jezero Raminac i prirodne vrijednosti područja bili su temelj za formiranje prepoznatljive i atraktivne turističke ponude, koja ima uporište u lokalnim resursima i povijesnim vrijednostima Grada Lipika (izletnički turizam, terme…). Površina obuhvata iznosi 89,21 ha. Projektom je predviđena funkcionalna podjela prostora uz jezero na četiri cjeline različite po sadržajima i funkcijama rekreacijsko područje, ergela, kamp i hipodrom. Sve četiri grupe smještene su oko jezera i međusobno povezane šetnicama, biciklističkim i konjičkim stazama te čine jedinstvenu cjelinu. Funkcionalna cjelina rekreacijskog područja okosnica je formiranja prostora, zaokružena oko samog jezera, sa sportsko-rekreacijskim sadržajima (sportski tereni, adrenalinski park, bazeni) i pratećim građevinama, infocentrom s vidikovcem i trgom, restoranom te trgovinom. Ergela i konji lipicanci predstavljaju simbol Grada Lipika te se ta planirana cjelina nalazi uz ulaznu prometnicu u područje obuhvata. Glavna zgrada u kojoj se nalaze svi uslužni sadržaji za posjetitelje i uprava Ergele, štale, jahališta i drugi sadržaji skladno su uklopljeni u krajobrazni ambijent pašnjaka ispresijecanih šumarcima na kojima borave konji. Na istočnoj strani jezera smještena je cjelina kampa koja turistima nudi mogućnost višednevnog boravka unutar smještajnih jedinica (bungalova), na kamp parcelama i u šatorima. Područje funkcionalne cjeline hipodroma idejno je vezano uz planiranu ergelu, a sama hipodromska građevina osim sadržaja osnovne namjene (gledalište) obuhvaća i dodatne sadržaje čijom se funkcijom omogućava korištenje i izvan razdoblja održavanja konjičkih turnira, kao npr. održavanje sajmova i drugih manifestacija, restoran i kafić. Hipodrom s igralištem i pratećim građevinama nudi mogućnost razvoja elitnog sportskog turizma.

nacrt01

 

Nacrti štale za pastuhe 

S obzirom da grad Lipik već ima svoju tradicionalnu prepoznatljivost po termalnim vodama, konjima lipicancima i izletničko-lječilišnom turizmu, iskorištene su prirodne datosti (područje oko jezera) koje se već koristi kao izletište i za ribolov. Ovim projektom navedeno je nadograđeno kroz koncentraciju više različitih sadržaja koji nude cjelovitu i autentičnu turističku ponudu na jednom mjestu. Posebno je naglašen identitet grada Lipika kroz razvoj i gradnju suvremenog kompleksa ergele i hipodroma kao buduće destinacije za ljubitelje konja i konjičkih sportova.

Izradi ovog projekta pristupilo se na način da se svi sadržaji uklope u prirodno okruženje te da se time ne narušava njegova kvaliteta. Kroz interpretaciju tradicijske gradnje kombiniranjem suvremenih materijala i elemenata arhitektonsko rješenje objekata i krajobraza pridonosi dodatnoj vrijednosti prostora. U pogledu arhitektonskog oblikovanja i gradnje projekt se ističe implementiranjem održivih sustava na način da se koriste solarni paneli, prikuplja i ponovno koristi kišnica, prirodno pročišćavanje oborinskih voda te ozelenjeni krovovi. U socijalnom kontekstu ovaj projekt će svojom realizacijom pridonijeti zadržavanju lokalnog stanovništva (novim zaposlenjima i dodatnom atrakcijom za provođenje slobodnog vremena na području grada za sve dobne skupine i tijekom cijele godine), kao i privlačenju posjetitelja i stanovnika te stvaranju novog stambenog naselja uz sjeverni rub obuhvata.

nacrt02

Nacrti segment zgrade Hipodroma

Vodeći se načelima tvrtke u formiranju interdisciplinarnog tima i promicanju koncepta integriranog razvoja gradova i općina, projekt je nastao kao detaljnija razrada Prostorno-programske studije, koja je prvotno rađena za predmetno područje propitujući mogućnosti za željene aktivnosti – sadržaje i funkcije.
Kao korak dalje uslijedila je detaljnija razrada idejnog rješenja danog Studijom, a sam proces izrade Idejnog projekta obuhvatio je stručnjake unutar tvrtke na područjima urbanizma, arhitekture, krajobrazne arhitekture, ekonomije i permakulture. Svaka struka dala je svoj doprinos u izradi kompleksnog, sveobuhvatnog, modernog sportsko-rekreacijskog i turističkog kompleksa s naglaskom na prirodnosti i održivosti. Integrirano promišljanje i izradu Idejnog projekta zaokružili su stručnjaci iz elektrotehnike, strojarstva i građevine, razrađujući prvobitnu misao te uvodeći nove održive tehnologije.

Poštujući prirodnost područja uz jezero pažljivo se pristupilo unošenju građenih elemenata i struktura kako bi se čim bolje uklopile u okolni prirodni krajobraz. Stvorena je dinamika u odnosima volumena i ploha, izmjeni svjetlosti i sjene, urbanih elemenata građevina, trgova, restorana, sportskih terena i dr. sadržaja te prirodnih elemanata vode, šume, livada i dr. Kreativnost se u prostornom smislu očituje u idejnim osnovama projekta cijelog područja i samostalnih građevina, počevši od položaja, konstrukcije sve do materijala, s naglaskom na spajanju prirodnog i antropogenog, tradicionalnog i modernog, kao i u korištenju inovativnih ekoloških i održivih rješenja.

nacrt03

Nacrti bungalova u kampu

Promjenom namjene na području obuhvata u turističko-rekreacijsku zonu te izradom Idejnog projekta, područje uz jezero Raminac, kao i sam Grad Lipik dobili su važnu funkciju u razvoju i promicanju sporta i rekreacije, turizma, edukacije, kulture i lokalnih vrijednosti, s naglaskom na očuvanju i razvoju resursa područja. Svime navedenim projekt ovih razmjera postaje strateški važan za Grad Lipik i okolicu.

 

a5

Pogled na planiranu Ergelu

U kreiranju projekta velika važnost je pridana ekološkim i održivim rješenjima, kao i tendenciji stvaranja zone temeljene na modernim rješenjima prihvatljivim za okoliš. Predložena rješenja odnose se na korištenje obnovljivih izvora energije u vidu postavljanja solarnih i fotonaponskih ćelija na krovne površine građevina, sustava sakupljanja i pročišćavanja kišnice sa krovnih površina te korištenja u svrhe vanjskog zalijevanja i slično. Također, razrada koncepta “bioswales” omogućuje prirodno pročišćavanje oborinskih voda sa svih prometnih i parkirnih površina, gdje se oborinske vode kroz osmišljen sustav jaraka i odabranih biljaka prilagođenih takvim uvjetima, procjeđuju u tlo i filtriraju kroz biljni, zemljani i šljunčani sloj.

a6

Pogled na štale Ergele

b2

Pogled na Hipodrom  

b6

Pogled na krovnu šetnicu i terasu zgrade Hipodroma

Kao mogućnost istaknuto je iskorištavanje konjskog gnoja iz štala i gnojarnica kao vrijedne biomase za dobivanje toplinske energije, a moguće je i ostvariti suradnju sa lokalnim poljoprivrednicima u svrhu otkupa/donacije gnoja.
U zoni sporta i rekreacije između sportskih terena i Ergele, te na prostoru kampa uz šatorska mjesta, osmišljen je “šumski vrt” ili “vrt hrane” prema permakulturnim načelima, koji osim ekološke, edukativne, estetske funkcije, pruža uvjete stvaranja hrane za ljude i životinje (plodovi, sjemenke, gomolji i dr.).

d2

Pogled na bazene, sunčalište i svlačionice

Povezanost projekta sa prirodnim okruženjem i stavljanjem naglaska na uređenje krajobraza te postizanje mikro i makro ambijenata, doprinosi ekološkim, boravišnim i estetskim vrijednostima cjelokupnog prostora.
Predviđene građevine i sadržaji, predstavljaju okosnicu prostora generirajući atraktivnost za turiste i lokalno stanovništvo. Ulaganjem u ovakav projekt direktno bi se doprinijelo razvoju i brendiranju područja Grada Lipika i ostvario povrat investicije kroz omogućavanje dnevnih i višednevnih boravaka kroz cijelu godinu. Također, projektom se omogućava generiranje novih radnih mjesta i otvara mogućnost zapošljavanja lokalnog stanovništva.

e1

Pogled na zgradu i terasu restorana

Već samom izradom ovog Projekta Grad je dobio dodatnu atrakciju kojom privlači potencijalne investitore za ulaganja i u ostala područja razvoja, što pridonosi gospodarskom razvitku Grada i okolice.
Budući utjecaj projekta na lokalno područje i zajednicu je značajan, kroz generiranje atraktivnih sadržaja za privlačenje posjetitelja. Ovim projektom očekuje se podizanje atraktivnosti, kvalitete i posjećenosti samog prostora. Paralelno sa podizanjem turističke vrijednosti, povećao bi se i gospodarski značaj projekta obzirom na zapošljavanje novih ljudi (lokalnih), generiranje prihoda od turizma, a doprinijelo bi se i povezivanju sa lokalnim poljoprivrednicima. Postoji mogućnost povezivanja sa OPG-ima i kupovanje kvalitetnih lokalno uzgojenih namirnica za potrebe restorana, samoposluge te potražnje jednodnevnih posjetitelja i kampista, kao i prodaja njihovih proizvoda, lokalno izrađenih suvenira i dr.

f1

Pogled na vidikovac i info centar 

 

Izvor: 3eprojekti.hr, 17.10.2016.