JAVNI NATJEČAJ – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«, Samobor

Klasa: 112-03/16-01/02
Urbroj: 238/1-128-16-2 od 28. XI. 2016.(5208)
Na temelju članka 18. stavka 2. alineje 11. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« (Glasnik Zagrebačke županije broj 11/13, 5/14 i 7/14) i članka 23. Pravilnika o radu (klasa: 023-01/10-01/01, urbroj: 238/1-128-10-21 od 17. lipnja 2010. godine; klasa: 023-01/12-01/01, urbroj: 238/1-128-12-52, od 18. listopada 2012. godine, klasa: 023-01/13-01/01, urbroj: 238/1-128-13-11 od 14. lipnja 2013. godine i klasa: 023-01/15-02/01, urbroj: 238/1-128-1-10, od 28. siječnja 2015. godine), ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto:
– stručni/a suradnik/ica– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (šest mjeseci).

Uvjeti:
– magistar prirodoslovne, biotehničke ili druge odgovarajuće struke ili visoka stručna sprema prirodoslovne, biotehničke ili druge odgovarajuće struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11)

– jedna godina radnog iskustva

– znanje stranog jezika

– znanje rada na računalu

– položen vozački ispit B-kategorije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica, odnosno ako kandidat ne posjeduje nijednu od navedenih isprava svoju pripadnost hrvatskom državljanstvu može dokazati domovnicom)

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i vremenska razdoblja u kojima je obavljao navedene poslove);

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (npr. svjedodžba o završenom tečaju, preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na strani jezik)

– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (npr. pisani dokaz poslodavca, preslik preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na informatičku pismenost)

– preslik vozačke dozvole

– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

Prednost u natječajnom postupku ostvarit će oni kandidati koji su traženo radno iskustvo stekli na poslovima zaštite prirode te iskustvo u provođenju monitoringa Natura 2000 vrsta i staništa.

Uz prijavu na natječaj kandidati mogu priložiti i ostale dokumente za koje smatraju da dokazuju njihovu sposobnost za obavljanje poslova za koje se natječu.

Na temelju odredbi članka 13. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Potpune prijave kandidati su dužni podnijeti isključivo pisano u roku od 8 dana od objave teksta natječaja, i to na adresu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten«, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor, s naznakom: »Ne otvaraj – javni natječaj«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se kandidati koji podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu neće smatrati kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate koji prođu preliminarni odabir kandidata za uži krug provest će se razgovor i testiranje.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru i testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. O vremenu razgovora i testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte i službene web-stranice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije »Zeleni prsten« www.priroda-zagrebacka.hr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisano u zakonskom roku.

Izrazi koji se koriste u javnom natječaju a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije
»Zeleni prsten«, Samobor