Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je 27. rujna 2017. Odbor ministara Vijeća Europe usvojio sljedeće tekstove i odluke o Europskoj konvenciji o krajobrazima:

 

 

 

– Preporuka CM / Rec (2017) 7 Odbora ministara državama članicama o doprinosu Europske krajobrazne konvencije za ostvarivanje ljudskih prava i demokracije s ciljem održivog razvoja (publikacija o konceptualnom izvješću u referencama bit će uskoro dostupna);

– Rezolucija CM / Res (2017) 18 o Savezu Vijeća Europe za priznanje krajobraza;

– Odluke o 5. dodjeli nagrada za krajobraz Vijeća Europe.

 

Originalne odluke možete pronaći na stranicama Vijeća Europe

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168074bfe5

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680750d64