Natječaj za umjetničko obilježje termalnoj vodi i trg u Topuskom
24/09/2018

P R O J E K T N I N A T J E Č A J za izradu urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog natječaja za idejno rješenje spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom

Evidencijski broj jednostavne nabave je: 40/2018
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 66-18/TO-UAKL/NJN

 
RASPISIVAČ

Lječilište Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44 415 Topusko.
OIB: 92877953493, telefon: +385(0)44/886-666, e-mail: uprava@ljeciliste-topusko.hr
internetska adresa: www.ljeciliste-topusko.hr
odgovorna osoba: ravnatelj Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. Sanit.

 
INVESTITORI

1. Lječilište Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44 415
Topusko, OIB: 92877953493, telefon: +385(0)44/886-666, e-mail: uprava@ljeciliste-topusko.hr, internetska adresa: www.ljeciliste-topusko.hr odgovorna osoba: ravnatelj Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. Sanit.
2. Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak, OIB: 82215698659,telefon: +385(0)44/550-111, e-mail: zupan@smz.hr, internetska adresa: www.smz.hr, odgovorna osoba: župan Ivo Žinić, dipl. ing. arh.
3. Top-Terme d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 16, 44 415 Topusko, OIB: 93566581281, telefon: +385(0)44/886-027, e-mail: tajnistvo@topterme.hr, internetska adresa: www.topterme.hr, odgovorna osoba: direktorica Đurđa Kovačević, dipl. ing.
4. Općina Topusko Trg bana Jelačića 10, 44 415 Topusko, OIB: 82502003674telefon: +385(0)44/527-499, e-mail: opcina-topusko@sk.t-com.hr , internetska adresa: www.topusko.hr odgovorna osoba: načelnik Ivica Kuzmić

 
PROVODITELJ I ORGANIZATOR

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: natjecaji@d-a-z.hr , www.d-a-z.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik DAZ-a

VRSTA NATJEČAJA

Projektni, urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom.

 
PREDMET NATJEČAJA

Izrada urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno – likovnog natječaja za idejno rješenje spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom.
CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Cilj je provedbe javnog natječaja dobiti najbolje, kvalitetno i  funkcionalno rješenje spomenika/umjetničkog obilježja termalnoj vodi i trga u Topuskom.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama s autorom prvonagrađenog rada.

 
PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih osoba. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh. Dokaz prava sudjelovanja je preslika diplome ili dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja.

Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva osim statusa ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog arhitekta urbanista ili ovlaštenog krajobraznog arhitekta u Hrvatskoj komori arhitekata, a sukladno čl. 59. do 75. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) je i upis u imenik stranih ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Strani natjecatelji koji ne posjeduju rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata o upisu u ovaj imenik trebaju dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da de ukoliko njihov rad bude odabran kao I. nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 62. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) kojom dokazuju da su podnijeli prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.

Ostali autori mogu biti umjetnik/ca sa završenom likovnom akademijom, umjetnik/ca s referentnom umjetničkom djelatnošću, dipl.dizajner, mag.ing.prosp.arch., student/ica arhitekture, student/ica krajobrazne arhitekture, student/ica dizajna ili student/ica likovnih umjetnosti i dr.

Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

 
Natječajni elaborat

Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, i na mrežnim stranicama Raspisivača: www.ljeciliste-topusko.hr.

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://tinyurl.com/ycfteqnk
Izrađivač natječajnog programa

Ivana Vujić Kljajić, d.i.a., A-U 4011
Arhitektura Vujić d.o.o. , arhitektura.vujic@gmail.com, Hanžekova 2/4, 44 250 Petrinja

 
ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 25.9.2018. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 9.10.2018. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu topusko@d-a-z.hr.
Pisani odgovori bit će objavljeni na www.d-a-z.hr  do 12.10.2018. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 6.11.2018. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

 
OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:
1. Kora Demel Zadro, ovl.arh., predsjednica OS-a, predstavnica provoditelja
2. Ivo Žinić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a, predstavnik raspisivača
3. Sandro Đukić, likovni umjetnik, predstavnik provoditelja
4. Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. sanit. predstavnik raspisivača
5. izv.prof.art.Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenica članova OS-a:
Filip Gordon Frank, mag.diz. predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:
1. Ana Jeren,  dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja
2. Ivana Vujić Kljajić, dipl. ing. arh. predstavnica raspisivača

Tajnica natječaja:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh.

 
NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 38.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada        Broj nagrada                     Neto iznos                           *Bruto iznos

I.   nagrada           1                             18.000,00 kn                          25.206,76 kn
II.  nagrada           1                             12.000,00 kn                          16.804,51 kn
III. nagrada           1                               8.000,00 kn                          11.203,01 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

 
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

Prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst
Prostorna i oblikovna kvaliteta
Harmonija suvremenog izričaja s povijesnim, krajobraznim i ambijentalnim vrijednostima
Racionalnost i ekonomičnost rješenja

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 140.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
-nagradni fond u iznosu od 38.000,00 kuna neto, odnosno 53.214,28 kuna bruto bez PDV-a,
-naknada radnim tijelima u iznosu od 12.000,00 kuna neto, odnosno 17.868,42 kuna bruto bez PDV-a,
-projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 90.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada pod uvjetom da ima tražene dokaze sposobnosti i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.Natjecatelj predajom rada pristaje na sve uvjete natječaja, uključujući i procijenjenu vrijednost.Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.
Raspisivač natječaja će izradu projektno-tehničke dokumentacije ugovoriti s autorom/ima prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ovim općim uvjetima, odnosno osobom ovlaštenom za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog rada, pod uvjetom da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN 2016 te da autor prvonagrađenog rada, odnosno predložena osoba ovlaštena za projektiranje, ispunjava kriterije za odabir (uvjete sposobnosti) koji će biti određeni u pozivu za pregovaranje.
Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije obuhvaća uključuje izvođenje radova parternog uređenja i rasvjete, te izradu, transport i montažu spomenika kao i autorski honorar kipara,izradu cjelovitog projekta potrebnog za uređenje okoliša, i opremu.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije ( troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) iznosi 1.500.000,00 kuna bez PDV-a.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.