Pravilnik o radu sekcije mladih ‘buKA’

Na temelju članka 41. i 86. Statuta Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, Upravni odbor, prema odluci o osnivanju sekcije mladih pod nazivom „Budućnost krajobrazne arhitekture“, skraćeno „buKA“ (Odluka Upravnog odbora O-20180215-38-02, od 15. veljače 2018. godine), donosi:

PRAVILNIK O RADU SEKCIJE
 „Budućnost krajobrazne arhitekture – buKA“
HRVATSKOG DRUŠTVA KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

 

I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.    
Ovim Pravilnikom reguliraju se odredbe o naziv i području djelovanja Sekcije, znaku, ciljevima, poslovima i djelatnostima, sredstvima, članstvu, tijelima upravljanja i načinu njihova nastupanja u javnosti, obvezama i odgovornostima te načinu prestanka rada.

Članak 2.    
Naziv sekcije glasi: „Budućnost krajobrazne arhitekture“, skraćeno „buKA“.

Članak 3.  
Sekcija djeluje u okviru Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.
Sekcija nema pravnu osobnost.
Sekcija djeluje u skladu sa Statutom HDKA i odlukama Upravnog odbora HDKA te ovim Pravilnikom.

Članak 4.  
Sekcija ima svoj logotip. Logotip je stilizirana kratica punog naziva sekcije: „buKA“

Izrazi koji se u ovom Statutu rabe za osobe, a u muškom rodu su neutralni i odnose se ravnopravno na oba spola.

II.    CILJ I DJELATNOSTI SEKCIJE

Članak 5.    
Specifični ciljevi buKA-e su:
•    Okupljanje članova, prvenstveno studenata i mladih krajobraznih arhitekata, kojima je u interesu kvaliteta javnih otvorenih prostora, zaštita okoliša, prirode i krajobraza te očuvanje potencijala prostora u Hrvatskoj.
•    Predstavljanje i afirmiranje studenata krajobrazne arhitekture i mladih krajobraznih arhitekata i njihovih radova na krajobrazno-arhitektonskoj, arhitektonskoj i kulturnoj sceni.
•    Organizacija i provođenje projekata uz uključivanje studenata u rješavanje problema javnih otvorenih prostora.

III.    JAVNOST RADA SEKCIJE

Članak 6.  
Javnost rada osigurava se pravodobnim obavještavanjem članova sekcije putem privatnih obavijesti ili sredstava javnog priopćavanja.
Sekcija obavještava svoje članove o svom radu na zasjedanju Skupštine, a između zasjedanja održavanjem informativnih sastanaka i slično.

IV.    ČLANSTVO U SEKCIJI

 

Članak 7. 
Članovi sekcije prvenstveno su studenti krajobrazne arhitekture i mladi krajobrazni arhitekti.

Članak 8.  
Tajništvo HDKA vodi popis članova sekcije.

Članak 9. 
Prava i obveze članova sekcije su:
–    Sudjelovanje u radu Sekcije
–    Aktivan doprinos u ostvarivanju ciljeva Sekcije
–    Birati i biti birani u tijela Sekcije
–    Primati obavijesti o svim aspektima rada Sekcije

Članak 10.  
Zahtjev za članstvo u sekciji predaje se pri upisu u HDKA ili naknadno putem pristupnice.

Članak 11.
Članstvo u sekciji prestaje izjavom o istupanju ili odlukom Upravnog odbora HDKA na prijedlog Voditelja Sekcije.

Članak 12.  
Članu Sekcije koji i svom radu ne postupa u skladu s Pravilnikom, odnosno narušava ugled Sekcije, Voditelj sekcije može izreći opomenu ili dati prijedlog UO HDKA o isključenju iz članstva Sekcije.
Protiv odluke o isključenju član može podnijeti žalbu u roku od 15 dana.  UO HDKA je dužan donijeti odluku u roku od 30 dana od dana primitka žalbe. Odluka o žalbi je konačna.

 

V.    USTROJ SEKCIJE

 

Članak 13.  
Tijela Sekcije su:
–    Zbor sekcije
–    Voditelj sekcije

A.     ZBOR SEKCIJE

Članak 14. 
Zbor sekcije je najviše tijelo sekcije i sastoji se od svih članova sekcije.
Zbor radi na sjednicama.
Sjednice Zbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Sjednice Zbora sekcije saziva i vodi Voditelj sekcije.
Zbor sekcije odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

B.    VODITELJ SEKCIJE

Članak 15. 
Sekciju predstavlja i zastupa Voditelj sekcije
Voditelj sekcije predlaže Zbor sekcije, natpolovičnom većinom.
Voditelja sekcije potvrđuje Upravni odbor HDKA.
Voditelj sekcije odgovara Zboru sekcije i Upravnom odboru HDKA.
Mandat Voditelja sekcije traje godinu dana.

Članak 16.    
Voditelj sekcije je jedini ovlašten za potpisivanje internih dokumenata vezanih za rad i funkcioniranje sekcije. Za sve dokumente koji izlaze izvan sekcije uz potpis Voditelja sekcije mora biti i potpis ovlaštene osobe za zastupanje Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.

Članak 17.    
Voditelj sekcije:
–    Izvršava odluke Zbora sekcije
–    Odlučuje o načinu realizacije programa rada Sekcije
–    Na poziv predsjednika HDKA prisustvuje sjednicama Upravnog odbora HDKA
–    Podnosi godišnja i druga izviješća Zboru sekcije i Upravnom odboru HDKA
–    Obavlja druge poslove predviđene ovim Pravilnikom, Statutom HDKA i odlukama UO HDKA.

VI.    SREDSTVA ZA RAD SEKCIJE I IMOVINA

Članak 18.  
Sekcija stječe sredstva za rad aktivnostima za koje je osnovana, dobrovoljnim prilozima, sponzoriranjem, priređivanjem različitim manifestacija, dotacijama i drugim prilozima ostvarenim u skladu sa Statutom HDKA i zakonom.

Članak 19.  
Imovina koju Sekcija stekne tijekom rada je imovina Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, koja služi za potrebe rada Sekcije.

Članak 20.
Sredstva koja se ostvare radom Sekcije, Sekcija će iskoristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi te za uredno poslovanje sekcije.

 

VII.    PRESTANAK RADA

 

Članak 21. 
Sekcija prestaje s radom u slučaju nedostatka sredstava za njezin rad, odlukom Upravnog odbora i u drugim slučajevima koji bi onemogućavali rad i normalno funkcioniranje sekcije.

 

VIII.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 22. 
Predsjednik HDKA će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika imenovati vršitelja dužnosti Voditelja sekcije, koji će obaviti pripremne radnje za konstituiranje tijela Sekcije.

Članak 23. 
Po usvajanju Plana rada Sekcije za tekuću godinu, sekcija može započeti s radom.

Članak 24.    
Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Upravni odbor.

Članak 25.    
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata
Mario Jukić

U Zagrebu, 15. veljače 2018.