Zaštita osobnih podataka

Privatnost podataka

Uvodne odredbe
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, HRVATSKO DRUŠTVO KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Meksička 1, upisano u registar udruga RH pod brojem: 00000312, osobni identifikacijski broj (OIB): 75289198230, matični broj (MB). 3437299 (u daljnjem tekstu: Društvo), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti članova i korisnika usluga HDKA. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji se podaci korisnika prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi Društvo, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati članove/korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, članovi/korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorno je Društvo:
HRVATSKO DRUŠTVO KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Meksička 1, upisano u registar udruga RH pod brojem: 00000312, osobni identifikacijski broj (OIB): 75289198230, matični broj (MB). 3437299.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: hdka@hdka.hr.

 

*Svi pojmovi odnose se ravnopravno na oba spola, iako je korišten muški rod.

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju
Pojedine usluge koje Društvo pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:

1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti Društvu sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge:

1.    ime i prezime;
2.    datum, mjesto i država rođenja
3.    adresa stanovanja (ulica, broj i mjesto)
4.    kontakt broj telefona i/ili mobitela;
5.    kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
6.    osobni identifikacijski broj (OIB)
7.    titula/akademski naziv
8.    članstvo u strukovnoj komori
9.    broj upisa komore/licence
10.    članstvo u drugim organizacijama
11.    naziv poslodavac
12.    adresa poslodavca
13.    sjedište poslodavca
14.    broj telefona i/ili mobilnog telefona kod poslodavca
15.    kontakt podatke elektroničke pošte kod poslodavca (e-mail adresa)

2. Iz drugih izvora odnosno od naših partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);

3. Automatski posjetom našim mrežnim (web) stranicama, aplikacijama i Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili člana. Podatke koje HDKA ne sakuplja niti pregledava:

a) podatke o IP adresi;
b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;
c) podatke o navikama članova/korisnika:

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju
Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge, kako bi razumjelo načine na koje članovi i korisnici koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice Društva te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Društva. Takve podatke Društvo prikuplja podatke na temelju privole koju je dao korisnik/član u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.

Izvršenje ugovornih obveza
Društvo prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, rješavanja prigovora članova te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ispunjavanje zakonskih obveza
Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka.
 
Izravna promidžba (marketing)
Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti Društva ako je korisnik dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristi kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim informacijama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.

Interne svrhe
Društvo koristi određene podatke korisnika/člana isključivo za potrebe vlastitih evidencija, a sve u skladu sa Zakonom o udrugama.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini legitimni interes Društva ili privola korisnika/člana, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:
a) podaci o postojećim korisnicima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;
b) podaci o potencijalnim korisnicima: 3 mjeseca;
c) podaci o članovima-trajno

Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Društva i/ili privole članova mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva član i odnosno kada se član usprotivi takvoj obradi, a nije protivno drugim zakonskim propisima.

Prava korisnika
Pravo na pristup osobnim podacima
Društvo se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika/člana, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka
Društvo će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika/člana.

Pravo na brisanje osobnih podataka
Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:

a) kada osobni podaci člana više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade (evidencija članova HDKA zakonska je obaveza Društva prema Zakonu o udrugama);
b) kada član povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada član uloži prigovor na obradu podataka;
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;

Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka Društvo će osigurati u slučajevima kada član osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita, član se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali član traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada član uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila člana.

Pravo na ulaganje prigovora
Član ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava člana, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci korisnika/člana i obrađuju za potrebe izravnog marketinga član/korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga.
 
Gdje se osobni podaci obrađuju
Osobne podatke Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima
Osobne podatke Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

a) privole člana ili korisnika;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa člana ili korisnika

Upravljanje privolama
Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja člana/korisnika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da član/korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola člana/korisnika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti
U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Društva, korisnici se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu ili adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA,
n/r Službenika za zaštitu podataka
Meksička 1
10 000 Zagreb
hdka@hdka.hr

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti
Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Zagrebu, svibanj 2018. godine.