Grad Lepoglava raspisuje, a Društvo arhitekata Varaždin (DAV) organizira i provodi Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonsko – krajobraznog rješenja: Park 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi.

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA:
Natječaj je: urbanističko – arhitektonsko – krajobrazni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju.

ROKOVI:
Početak natječaja: 19. rujna 2016.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 4. listopada 2016. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: ParkbraniteljaDAV@gmail.com.

Rok za davanje odgovora na pitanja: 11. listopada 2016. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 3. studenog 2016. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s naznakom “NE OTVARAJ – natječajni rad Park 12 branitelja”.

Način slanja definiran je Uvjetima natječaja.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, STRUČNA SAVJETNICA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Članovi Ocjenjivačkog suda:
1. Kata Marunica, dipl.ing.arh. – predsjednica Ocjenjivačkog suda
2. Mr.sc. Zdravko Jakop, pomoćnik ministra obrane RH
3. Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica

Zamjenica člana Ocjenjivačkog suda
Nives Gorski, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica

Tehnička komisija
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica

Tajnica natječaja
Emanuela Grđan, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica

NAGRADE:

Ako do određenog roka prispije najmanje tri (3) rada koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:

Nagrade prema redoslijedu
Broj nagrada Neto iznos
1. nagrada 1 10.000,00 kn
2. nagrada 1 6.000,00 kn
3. nagrada 1 4.000,00 kn

UKUPNO 3 20.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom dokumentacijom.

Isključit će se radovi:

– predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima,
– koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima,
– čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima,
– koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:

– prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst,
– prostorna i oblikovna kvaliteta,
– harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima,
– racionalnost i ekonomičnost rješenja,
– svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 250.000,00 kn (bez PDV-a).
PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST NABAVE iznosi 40.000,00 kn (bez PDV-a).
PROCIJENJENA VRIJEDNOST UGOVORA O USLUGAMA za izradu projektno – tehničke dokumentacije (izvedbeni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe nabave radova) iznosi 20.000,00kn (bez PDV-a), a njena izrada ugovorit će se za područje uže zone obuhvata, s prvonagrađenim natjecateljem.

U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora s prvonagrađenim, realizacija se dogovara redom sa sljedećim rangiranim do postizanja dogovora.

Registarski broj natječaja: 30-16/LE-AUK/JN
Broj iz Plana nabave Grada Lepoglave za 2016.godinu: predmeti nabave na koje se ne primijenjuje Zakon o javnoj nabavi- bagatelna nabava
Redni broj bagatelne nabave: 43/BN. – Javni urbanističko – arhitektonsko – krajobrazni natječaj za izradu idejnog rješenja: Park 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
Grad Lepoglava, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, OIB: 79368224789, Internetska adresa: http://www.lepoglava.hr/ kojeg zastupa gradonačelnik Marijan Škvarić, Telefon: +385 (0)42/770-411, Fax: +385 (0)42/770-419, E-mail adresa: lepoglava@lepoglava.hr

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., Telefon: +385 091/369-3263, E-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivači Natječajnog elaborata su: Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, E-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, Telefon: 098/791-090 i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, E-mail adresa: valentina.fistrek@zg.t-com.hr Telefon: +385 091/369-3263.

NATJEČAJNI ELABORAT:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka – ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: ParkbraniteljaDAV@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Predmet i svrha natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg urbanističko – arhitektonsko – krajobraznog rješenja za Park 12 branitelja sa spomen obilježjem u Lepoglavi, na način da se formira novi park sa spomen obilježjem kako bi se odala počast palim lepoglavskim braniteljima. Park bi bio dopuna novom vizualnom identitetu i vrijednoj baštini Grada Lepoglave koja će time dobiti visokovrijedan suvremeni javni prostor i novu točku okupljanja građana i posjetitelja. Odabrano rješenje će poslužiti kao stručna pologa za potrebnu projektno – tehničku dokumentaciju.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica ili ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arh Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenica člana ocjenjivačkog suda, tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s “Odlukom o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti” (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 22/14), i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

Izvor: DAV, 20.09.2016.