Nacrt izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba iz lipnja 2019. nije u skladu s demokratskim procedurama javne participacije te se protivistrukovno usvojenim i vrijednima načelima donošenja prostornih planova.