Park Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom u Dubrovniku
Autor/izvor: DAZ/UHA 26/05/2020

Grad Dubrovnik raspisuje, a Udruženje hrvatskih arhitekata provodi i organizira “Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM”.

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja

PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-06/20MV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 92-20/DU-IUA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik | OIB: 21712494719  | telefon: 020 351 851 | e-mail: hgaljer@dubrovnik.hr | odgovorna osoba: Mato Franković, gradonačelnik

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb | OIB: 01152649489 | telefon: +385 1 4816 151 | e-mail: tajnistvo@uha.hr | odgovorna osoba: Maja Furlan Zimmermann, dipl. ing. arh., predsjednica

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja PARKA GRADAC SA ŠIRIM URBANIM KRAJOBRAZNIM POJASOM.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.

Raspisivač javnog natječaja sklopit će ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica ili ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica i da je najmanje jedan od autora pojedinog Natječajnog rada krajobrazni arhitekt/ica ili dipl. ing. ur. kraj. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch., krajobrazni arhitekti, dipl. ing. ur. kraj. ili studenti arhitekture i krajobrazne arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Mogućnost sudjelovanja stranih Natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja na raspolaganje svim zainteresiranim Natjecateljima, u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), uz objavu digitalnih priloga Programa natječaja na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata www.uha.hr putem poveznice: http://tiny.cc/4n0apz

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 19.5.2020. godine

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 2.6.2020. godine. Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaji@uha.hr.

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 9.6.2020. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 21.7.2020. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave (radovi se mogu predavati radnim danom 10:00-12:00h, te 20. i 21.07.2020. 09:00-16:00h).

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Roman Šilje, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik ocjenjivačkog suda
Davor Bušnja, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
doc.dr.sc. Ines Hrdalo, kraj.arh., predstavnik provoditelja
Erna Raguž-Lučić, dipl.ing.agr., predstavnik raspisivača
Ivana Krešić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Zamjenik člana OS-a:
Tonči Čerina, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Stručni savjetnici:
doc.dr.sc. Mara Marić, kraj.arh., predstavnik raspisivača
Malojka Sertić, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača

Tehnička komisija:
doc.dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Martina Paun, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja:
Doc.dr.sc. Ana Mrđa, MBA, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

Raspisivač će nagrade natjecateljima i naknade radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema slijedećim Osnovnim kriterijima:

a/ Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst

b/ Prostorna i oblikovna kvaliteta

c/ Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima

d/ Racionalnost i ekonomičnost rješenja

e/ Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi. Omjer vrednovanja anketnog dijela i dijela za realizaciju unutar svakog rada je 20% (anketni dio) 80% (dio za realizaciju).

Omjer vrednovanja anketnog dijela i dijela za realizaciju unutar svakog rada je 20% (anketni dio) 80% (dio za realizaciju).

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN, ostalim odredbama ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN.

Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.102.297,68 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

nagradni fond u iznosu od 180.000,00 kuna neto, odnosno 252.067,63 kuna bruto bez PDV-a,

naknada radnim tijelima u iznosu od 64.350,00 kuna neto, odnosno 107.230,05 kuna bruto bez PDV-a,

projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 743.000,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju Zone A sukladno pozitivnim propisima. Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 20.287.200,00 kuna (bez PDV-a).

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.