Licence

URepublici Hrvatskoj je za neke poslove krajobrazne arhitekture neophodno ovlaštenje. Kako bi netko postao ovlašteni krajobrazni arhitekt, potrebno je postati članom Hrvatske komore arhitekata. Članstvo u Komori i pravo na uporabu strukovnog naziva stječe se upisom u odgovarajući imenik, u skladu s uvjetima propisanim Zakonom, posebnim zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje i Statutom Hrvatske komore arhitekata (Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15).


Krajobrazni arhitekti mogu se upisati u imenike:
:: Imenik ovlaštenih arhitekata (ovlašteni krajobrazni arhitekt)
:: Imenik ovlaštenih voditelja građenja arhitektonske struke (ovlašteni voditelj građenja krajobrazne struke)
:: Imenik ovlaštenih voditelja radova arhitektonske struke (ovlašteni voditelj radova krajobrazne struke)

Članovi Komore svojim potpisom i pečatom potvrđuju istinitost i točnost podataka dokumenata koje izrađuju ili potpisuju u skladu sa zakonima koji uređuju poslove prostornog uređenja i gradnje, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, te preuzimaju odgovornost za izražene sadržaje tih dokumenata


Zadaće struke

Ovlašteni krajobrazni arhitekt (Statut HKA, članak 50.)
(1) Ovlašteni krajobrazni arhitekt u obavljanju stručnih poslova i djelatnosti krajobraznog projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i djelatnosti građenja ovlašten je kao primjerena struka obavljati:

:: poslove krajobraznog projektiranja: izrada projekata krajobraznog uređenja za građevine i projekata krajobrazne arhitekture,
:: poslove krajobraznog projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta),
:: poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera),
:: poslove projektantskog nadzora,

(2) Zadaće krajobrazne struke u obavljanju poslova krajobraznog projektiranja i poslova krajobraznog projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta) su:
:: izrada svih vrsta projekata krajobraznog uređenja za uređenje krajobraznih građevina unutar i izvan naseljenih područja
:: izrada svih vrsta projekata krajobrazne arhitekture za uređenje krajobraznih građevina unutar i izvan naseljenih područja,
:: izrada iskaza procijenjenih troškova građenja za projekte krajobraznog uređenja i projekte krajobrazne arhitekture,
:: izrada projekta postojećeg stanja za građevine krajobrazne arhitekture,
:: utvrđivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine krajobrazne arhitekture s izradom dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu: pristupačnost tijekom uporabe; održiva uporaba prirodnih izvora,
:: izrada dijelova projekta uklanjanja za građevine krajobrazne arhitekture,

(3) Zadaće krajobrazne struke u obavljanju poslova stručnog nadzora građenja su:
:: provođenje stručnog nadzora građenja nad izvođenjem radova iz stavka 2. ovoga članka koje je ovlaštena projektirati,

(4) Zadaće krajobrazne struke u obavljanju poslova projektantskog nadzora građenja su:
:: provođenje projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na građevinama iz stavka 2. ovoga članka koje je ovlaštena projektirati krajobrazna struka.

(5) Osim navedenih stručnih poslova iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka, ovlašteni krajobrazni arhitekt može obavljati i druge stručne poslove u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom kao i druge poslove temeljem posebnih zakona i drugih propisa, kao što su izrada studija, analiza, elaborata, idejnih i varijantnih rješenja i sl.

(6) Ovlašteni krajobrazni arhitekt stručne poslove projektiranja, stručnog nadzora i projektantskog nadzora građenja utvrđene u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka te druge stručne poslove u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom iz stavka 5. može obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu i/ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje tih djelatnosti, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim zakonima i drugim propisima.

(7) Iznimno, ovlašteni krajobrazni arhitekt poslove projektantskog nadzora iz stavka 4. te druge stručne poslove u okviru znanja stečenog obrazovanjem i radom iz stavka 5. može obavljati i temeljem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji, temeljem ugovora o djelu, temeljem ugovora o autorskom djelu i sl.

Ovlašteni voditelj građenja krajobrazne struke (Statut HKA, članak 52.)

Zadaće krajobrazne struke u obavljanju poslova vođenja građenja su:

:: vođenje građenja krajobrazne arhitekture i izvođenja radova krajobraznog uređenja građevina unutar i izvan naseljenih područja iz članka 50. stavka 2. koje je ovlaštena projektirati krajobrazna struka.


Ovlašteni voditelj radova krajobrazne struke (Statut HKA, članak 54.)

Zadaće krajobrazne struke u obavljanju poslova vođenja radova su:

:: vođenje izvođenja radova na krajobraznom uređenju unutar i izvan naseljenih područja iz članka 50. stavka 2. koje je ovlaštena projektirati krajobrazna struka.    vođenje izvođenja radova na krajobraznom uređenju unutar i izvan naseljenih područja iz članka 50. stavka 2. koje je ovlaštena projektirati krajobrazna struka.