Učlanite se

Za prijem u Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata kandidati/kandidatkinje za redovite, redovite inozemne, pridružene, potporne i pripravne članove/članice dužni su podnijeti pismenu prijavnicu zajedno sa životopisom (EU format) koje je potrebno ispuniti i zajedno dostaviti sa prilozima (navedeno je u prijavnici) na službenu adresu HDKA (Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Meksička 1, Zagreb) ili na službeni mail hdka@hdka.hr.

PRIJAVNICU MOŽETE PREUZETI OVDJE (.doc)
FORMAT CV_EU (.doc)

Popunjenu prijavnicu odobrava Upravni odbor Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata, nakon čega se primljenom članu/članici dodijeljuje članski broj i upisuje u bazu članova/članica.

Izvadak iz Statuta HDKA, 26.3.2014.

6.    ČLANSTVO U DRUŠTVU
6.1.    PRIJEM U ČLANSTVO

Članak 20.
Članom Društva mogu postati osobe i pravne osobe koji prihvaćaju Statut i druge akte Društva
• Redovitim članom Udruge mogu postati krajobrazni arhitekti koji rade i borave u Republici Hrvatskoj i spremne su sudjelovati u ostvarenju ciljeva Društva. Redovitim članom Udruge mogu postati i druge osobe koje se profesionalno bave krajobraznom arhitekturom po odobrenju Upravnog odbora, u skladu sa Statutom i drugim aktima Društva.
• Pridruženim članom Društva mogu postati osobe koje nisu krajobrazni arhitekti po struci, a žele se uključiti u rad Društva.
• Počasnim članom mogu postati istaknuti i zaslužni pojedinci odlukom Upravnog odbora.
• Potpornim članom mogu postati osobe i pravne osobe koji materijalnim sredstvima ili na neki drugi način podupiru rad Društva

Članak 21.
Pristupnice za članstvo u Društvo podnose se Upravnom odboru. Upravni odbor donosi odluku o odobravanju pristupnice te Društvo o svojoj odluci pisanim putem obavještava podnositelja pristupnice.
Zajedno s obavijesti o odluci Upravnog odbora o odobravanju upisa, svaki član će dobiti ponudu za plaćanje prve godišnje članarine. Članstvo u Udruzi će se smatrati važećim i počet će teći od datuma uplate prve godišnje članarine.

 

Upute za plaćanje članarine:
U iznos upisati iznos članarine s obzirom na vrstu članstva (iznosi članarina u nastavku), IBAN ili račun primatelja – HR5124840081106006235 (kod Raiffeisen Bank Austria d.d.), u poziv na broj upisati članski broj odnosno za novoprijavljene upisati OIB podnositelja zahtjeva za upis, u opis plaćanja godišnja članarina.

Prava i dužnosti članova HDKA
Članak 23.
Svi članovi Društva imaju pravo i dužnost:
:: sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i u djelatnostima Društva,
:: predlagati u tijela Društva,
:: sudjelovati u djelatnostima, akcijama i manifestacijama koje organizira Društvo,
:: pridržavati se odredbi ovog Statuta, i drugih akata Društva,
:: plaćati članarinu,
:: čuvati ugled Društva i poštovati ustroj Društva,
:: poštovati odluke tijela Društva.

Pravo glasa imaju redoviti članovi Društva s uredno podmirenom članarinom za tekuću godinu.

Ukoliko član nije u mogućnosti platiti godišnju članarinu Društvu, ima pravo na mirovanje članstva. Da bi ostvario pravo na mirovanje, član je dužan pisanim putem zatražiti status mirovanja.

Članak 27.
Član može zatražiti mirovanje članstva u Društvu.
Molba se podnosi pismenim putem Upravnom odboru Društva.
Odluku o mirovanju člana Upravni odbor je dužan donijeti na prvoj sljedećoj sjednici od primitka zahtjeva i o tome pismeno obavijestiti člana koji je zahtjev podnio.
Član koji je u mirovanju nije dužan plaćati članarinu te nema pravo glasa za vrijeme mirovanja kao ni korištenja članskih povlastica.

Kada prestaje članstvo u HDKA?
Članak 24.
Članstvo u Društvu prestaje:
:: prestankom djelovanja Društva,
:: pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
:: isključenjem iz članstva,
:: smrću člana

Iznos članarine za 2017. godinu u HDKA?
:: Redovni članovi – 250,00 kn
:: Pridruženi – 250,00 kn
:: Umirovljeni i nezaposleni članovi – 150,00 kn
:: Novoupisani članovi – 100,00 kn

Za sve upite i informacije o članstvu molimo obratite se na hdka@hdka.hr.