Stručni ispiti

S tručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja. Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:
•    stručne poslove prostornog uređenja
•    poslove sudionika u gradnji
•    poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
•    poslove prostornog uređenja u javnopravnim tijelima

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
•    shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
•    zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
•    nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj  za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim propisima koji su značajni za primjenu toga zakona.

05. prosinca 2015. stupio je na snagu Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/2015)

Krajobrazni arhitekti polažu stručni ispit za područje arhitekture – Poslovi sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture – magistar inženjer krajobrazne arhitekture s najmanje 300 ECTS bodova.


ZAHTJEV za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30 na SIG-1 obrascu a potrebno mu je priložiti:

1.    ovjerenu presliku diplome o završenom studiju ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke ovjerenu po javnom bilježniku
2.    potvrdu zavoda za mirovinsko osiguranje o stečenom radnom iskustvu
3.    originalnu potvrdu poslodavca (o stečenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima) odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) iz koje se može vidjeti da je kandidat stekao radno iskustvo na određenoj vrsti poslova za koje polaže stručni ispit
4.    potvrdu o uplati troškova polaganja stručnog ispita (primjer uplatnice) Sukladno Odluci ministrice troškovi polaganja stručnog ispita iznose 900,00 kn a troškovi popravnog ispita 300,00 kuna.
5.    potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja
6.    kontakt telefon kako bi se u slučaju nedostatka podataka na Zahtjevu skratila bespotrebna korespondencija

Izvori za polaganje stručnih ispita
Poslovi sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture – magistar inženjer krajobrazne arhitekture s najmanje 300 ECTS bodova