Klasa: 011-02/12-01/0071
Urbroj: 343-0100/01-12-003 od 3. XII. 2012. (3284)

Na temelju članka 14. točke 12. i članka 29. točke 5. Statuta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i članka 4. stavka 1. Pravilnika o radu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme:

 

1. SEKTOR ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1.1. Odjel za reviziju mjera izravne potpore i mjera zajedničke organizacije tržišta

1.1.1. unutarnji revizor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, pravne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

 

 

2. SEKTOR ZA INFORMACIJSKO UPRAVLJANJE

2.1. Odjel za informacijsko upravljanje

2.1.1. viši savjetnik – projektant informacijskog sustava – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, informatičke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

 

 

2.2. Odjel za tehničku potporu

2.2.1. stručni referent – administrator baze podataka – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS; informatičke ili druge odgovarajuće struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima administriranja MS SQL i/ili Oracle baza podataka,

– napredno poznavanje korištenje SQL jezika,

– napredno poznavanje načela kompjutorske razmjene podataka

– napredno poznavanje načela sigurnosti sustava,

– znanje engleskog jezika,

 

 

 

3. SEKTOR ZA REGISTRE

3.1. Odjel za prava na plaćanja

3.1.1. savjetnik za prava na plaćanja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje rada sa bazama podataka

 

 

3.2. Odjel za kontrolu kvalitete podataka (QC/QA)

3.2.1. savjetnik za kontrolu kvalitete podataka – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, informatičke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje rada sa bazama podataka,

– poznavanje GIS tehnologija

 

 

 

4. SEKTOR ZA IZRAVNU POTPORU

4.1. Odjel za dodatne potpore

4.1.1. savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke;

– najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– znanje engleskog jezika;

– poznavanje rada na računalu

 

 

 

4.2. Odjel za višestruku sukladnost

4.2.1. savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke;

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– znanje engleskog jezika;

– poznavanje rada na računalu

 

 

 

5. SEKTOR ZA TRŽIŠNU POTPORU

5.1. Odjel za trgovinske mjere

5.1.1. savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, prehrambene, veterinarske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

 

 

 

5.2. Odjel za intervencije na tržištu – stočarstvo

5.2.1. savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, veterinarske, prehrambene, ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

 

 

 

5.3. Odjel za intervencije na tržištu – bilinogojstvo

5.3.1. viši savjetnik – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, prehrambene ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

 

 

 

6. SEKTOR ZA KONTROLU

6.1. Odjel za kontrolu mjera izravne potpore

6.1.1. savjetnik – za kontrolu mjera izravne potpore – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije

 

 

 

7. REGIONALNI URED VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

– savjetnik – (kontrolor) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač).

 

 

 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Kandidati se primaju na radna mjesta na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Za radno mjesto pod brojem 1.1.1. unutarnji revizor natjecati se mogu i kandidati koji nemaju stručno ovlaštenje ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije, uz obvezu dobivanja ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije najkasnije u roku od 1 godine od isteka probnog roka.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr, te na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najmanje 8 dana prije testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik svjedodžbe ili diplome

– preslik radne knjižice

– dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslik ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove; ili preslik potvrde mirovinskog osiguranja)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme«.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.

Kandidati koji se javljaju na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb