Klasa: 110-01/13-02/0002
Urbroj: 343-0100/01-13-001 od 24. I. 2013. (244)

Na temelju članka 14. točke 12. i članka 29. točke 5. Statuta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i članka 4. stavka 1. Pravilnika o radu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ za primanje u radni odnos pripravnika na određeno vrijeme:

1. URED RAVNATELJA

1.1. Odjel za odnose s javnošću

1.1.1. savjetnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće prirodoslovne ili društvene struke,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

2. SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

2.1. Odjel za financijske i računovodstvene poslove

2.1.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

3. SEKTOR ZA TRŽIŠNU POTPORU

3.1. Odjel za intervencije na tržištu-bilinogojstvo

3.1.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, prehrambene ili druge odgovarajuće struke,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

4. SEKTOR ZA KONTROLU

4.1. Odjel za kontrolu mjera izravne potpore

4.1.1. savjetnik za kontrolu mjera izravnih potpora – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije

4.2. Odjel za kontrolu mjera tržišne potpore

4.2.1. savjetnik za kontrolu mjera tržišne potpore – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

– vozačka dozvola B-kategorije.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr, te na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najmanje 8 dana prije testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik svjedodžbe ili diplome

– preslik radne knjižice (stranica 1 – 7)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat ima radnog staža u odgovarajućoj struci kraći od vremena određenog za pripravnički staž dužan je priložiti potvrdu bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili presliku ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove ili presliku rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove; ili presliku potvrde mirovinskog osiguranja.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za primanje u radni odnos – pripravnici«.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.

Kandidati koji se javljaju na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Klasa: 110-01/13-02/0003
Urbroj: 343-0100/01-13-001 od 24. I. 2013. (246)

Na temelju članka 14. točke 12. i članka 29. točke 5. Statuta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i članka 4. stavka 1. Pravilnika o radu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:

1. URED RAVNATELJA

1.1. Odjel za međunarodnu suradnju

1.1.1. savjetnik za međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, pravne, ekonomske ili druge odgovarajuće prirodoslovne ili društvene struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– aktivno znanje engleskog jezika

– poznavanje rada na računalu

1.2. Odjel za koordinaciju upravljanja rizicima i nepravilnostima

1.2.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

2. SEKTOR ZA PLANIRANJE I KOORDINACIJU

2.1. Odjel za upravljanje pisanim procedurama

2.1.1. viši savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne ili druge odgovarajuće prirodoslovne ili društvene struke,

– najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

2.1.2. stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS upravne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

3. SEKTOR OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

3.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

3.1.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VŠS/VSS; završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili društvene struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva za završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine, odnosno najmanje 1 godina radnog iskustva za završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

4. SEKTOR ZA REGISTRE

4.1. Odjel za Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

4.1.1. viši savjetnik za vođenje Upisnika poljoprivrednih gospodarstava – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

4.1.2. viši savjetnik za vođenje vinogradarskog registra – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, struke,

– najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

4.2. Odjel za prava na plaćanja

4.2.1. savjetnik za prava na plaćanja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje rada s bazama podataka

4.3. Odjel za kontrolu kvalitete podataka (QC/QA)

4.3.1. savjetnik za kontrolu kvalitete podataka – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, informatičke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje rada s bazama podataka,

5. SEKTOR ZA STRUKTURNU POTPORU

5.1. Odjel za ekonomske analize

5.1.1. savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VŠS/VSS; završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine ili specijalistički diplomski stručni studij – ekonomske struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine, odnosno najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima za završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

5.2. Odjel za nacionalne mjere potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

5.2.1. viši savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VŠS/VSS; završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 4 godine radnog iskustva za završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine, odnosno najmanje 2 godine radnog iskustva za završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

6. SEKTOR ZA TRŽIŠNU POTPORU

6.1. Odjel za trgovinske mjere

6.1.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, prehrambene, veterinarske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

6.2. Odjel za intervencije na tržištu-stočarstvo

6.2.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, veterinarske, prehrambene, ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

6.2.2. referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

6.3. Odjel za intervencije na tržištu-bilinogojstvo

6.3.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, prehrambene ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

6.3.2. referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS ekonomskog, upravnog ili drugoga odgovarajućeg smjera,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

7. SEKTOR ZA KONTROLU

7.1. Odjel za kontrolu mjera izravne potpore

7.1.1. savjetnik za kontrolu mjera izravnih potpora – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije

7.2. Odjel za kontrolu mjera tržišne potpore

7.2.1. savjetnik za kontrolu mjera tržišne potpore – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, poljoprivredne, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije

8. SEKTOR ZA FINANCIJE

8.1. Odjel za financijske poslove

8.1.1. savjetnik za financijske poslove – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

8.2. Odjel za izvještavanje

8.2.1. savjetnik za izvještavanje – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili poljoprivredne struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

9. REGIONALNI URED BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

9.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

9.2. savjetnik (kontrolor) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

9.3. viši stručni referent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VŠS; završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

10. REGIONALNI URED BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

10.1. savjetnik (kontrolor) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

11. REGIONALNI URED DUBROVAČKO–NERETVANSKE ŽUPANIJE

11.1. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

12. REGIONALNI URED ISTARSKE ŽUPANIJE

12.1. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

13. REGIONALNI URED KARLOVAČKE ŽUPANIJE

13.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

13.2. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

14. REGIONALNI URED KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

14.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

14.2. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

14.3. viši stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VŠS završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

14.4. stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

15. REGIONALNI URED KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

15.1. savjetnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

15.2. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

16. REGIONALNI URED LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

16.1. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

17. REGIONALNI URED OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJE

17.1. savjetnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VŠS/VSS; završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 3 godine radnog iskustva za završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje 3 godine, odnosno najmanje 1 godina radnog iskustva za završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij na odgovarajućim poslovima,,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

18. REGIONALNI URED SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

18.1. stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

19. REGIONALNI URED ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

19.1. savjetnik – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

19.2. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

19.3. stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

20. REGIONALNI URED ZADARSKE ŽUPANIJE

20.1. savjetnik – 3 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

20.2. savjetnik (kontrolor) – 2 izvršitelja na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač)

20.3. stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– SSS poljoprivredne ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu

21. REGIONALNI URED GRAD ZAGREB

– savjetnik (kontrolor) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Uvjeti za rad:

– VSS; završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne, ekonomske, veterinarske, prehrambene, građevinske ili druge odgovarajuće struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– vozačka dozvola B-kategorije (aktivan vozač).

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr te na oglasnoj ploči Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najmanje 8 dana prije testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik svjedodžbe ili diplome

– preslik radne knjižice

– dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj struci (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslik ugovora o radu – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove; ili preslik potvrde mirovinskog osiguranja)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti preslik rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme«.

Kandidati su u prijavi dužni navesti radno mjesto za koje podnose prijavu.

Kandidati koji se javljaju na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Izvor: NN, 28/2/2013