Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12) i članka 46. Statuta HDKA,
Upravni odbor Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata
na 30. sjednici, održanoj 22. listopada 2016. godine u Zagrebu,
donio je:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG DRUŠTVA KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA

I.    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.    
Ovim Pravilnikom uređuju se zaštita podataka o fizičkim osobama, o pravnim osobama i predstavniku stranih pravnih i fizičkih osoba u radu Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.

Članak 2.  
Podaci u smislu ovog Pravilnika su dokumenti te njihov sadržaj i prilozi, svaki napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, fotografirani, magnetni, optički, elektronički ili bilo koji drugi zapis podataka, saznanje mjera, usmeno priopćenje ili informacija koja s obzirom na svoj sadržaj ima važnost povjerljivosti i cjelovitosti za svog vlasnika, izneseni u radu HDKA.

II.    POSLOVNA TAJNA

Članak 3. 
Poslovnu tajnu predstavljaju podaci, dokumenti, predmeti koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom, Statutom HDKA, drugim općim aktom u tijeku rada HDKA, zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenoj osobi mogle nastupiti štetne posljedice za osobu i za interes HDKA. Mjere i postupci su: sve vrste naloga, uputa, priopćenja i drugih poduzetih radnji službenih osoba.

Članak 4.  
Poslovnom tajnom smatraju se:
•    Dokumenti koje Predsjednik HDKA proglasi poslovnom tajnom
•    Podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom doneseni na temelju zakona utvrđeni tajnim podacima
•    Ponude za natječaje do objavljivanja natječaja

Članak 5.    
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i članice HDKA koji dođu u doticaj s njom.

Članak 6.    
O čuvanju poslovne tajne neposredno brine Predsjednik HDKA.

Članak 7.  
Dokumente, podatke, predmete i objekte koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti Predsjednik HDKA ili osoba koju on ovlasti.

Članak 8.  
Povreda čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu obveze svakog člana HDKA.

Članak 9.  
Uskratit će se pravo na pristup informaciji ako je ona zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka. Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi kojima HDKA kao udruga uskraćuje pravo na pristup informaciji.

Članak 10.    
U prikupljanju i obradi osobnih podataka (Registar podataka članova i članica HDKA, natječaji, pozivi kongresi, javna događanja), bilo u slučaju određenim zakonom bilo uz privolu osobe čiji se osobni podaci obrađuju, HDKA je dužna čuvati navedene podatke kao poslovnu tajnu.
Zabranjeno je prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etičko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje, spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku, osim u slučajevima predviđenim zakonom, u kojem slučaju mora biti posebno označeno i zaštićeno.

III.    MJERE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA

Članak 11.  
Mjere zaštite osobnih podataka su:
•    Utvrđivanje nekog dokumenta ili informacije poslovnom tajnom
•    Način i mjesto označavanja tajnosti i njezinog stupnja
•    Trajanje tajnosti
•    Obveza prethodnog upozorenja na tajnost podataka

Članak 12.  
Predsjednik određuje ovlaštenu osobu koja osim njega ima u uvid poslovne tajne, zadatak njihova čuvanja te odlučivanja koji se članovi Upravnog odbora HDKA mogu ovlastiti za čuvanje poslovne tajne, odnosno kojim se osobama ona može priopćiti.
Ako nije doneseno drugačije, pristup informacijama ima Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik HDKA.

Članak 13.
Odgovorne ovlaštene osobe HDKA za povredu poslovne tajne odgovaraju stegovno, materijalno i kazneno, zavisno o posljedicama nestanka ili otkrivanja tajne.

IV.    VRIJEME ČUVANJA TAJNE

Članak 14.  
Obveze čuvanja tajnih podatka traje neograničeno.

Članak 15.  
Poslovnu tajnu može drugim članovima HDKA priopćiti samo Predsjednik ili osobe koje imaju uvid u poslovnu tajnu i to:
•    Uz prethodnu pisanu suglasnost pravne osobe koja je odredila da se ti podaci smatraju tajnom;
•    Uz prethodnu suglasnost zainteresirane pravne ili fizičke osobne ako su u pitanju podaci iz ponuda za natječaj i sl.

Članak 16.  
Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćenja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom ako se to priopćenje obavlja fizičkim ili pravnim osobama kojima se takvi podaci mogu ili moraju priopćiti:
•    Na temelju zakona i drugih propisa
•    Na temelju ovlasti koja proizlaze iz dužnosti koju obavljaju, položaja na koje se nalaze ili radnog mjesta na kojem su zaposleni

Članak 17.    
Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne na sjednicama, ako je takvo priopćenje nužno za obavljanje poslova.
Ovlaštena osoba koja na sjednici priopćava podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, dužna je upozoriti nazočne da se ti podaci smatraju poslovnom tajnom, a nazočni su dužni ono što tom prilikom saznaju čuvati kao poslovnu tajnu.

Članak 18.  
Kao povreda čuvanja poslovne tajne neće se smatrati priopćenje koje osoba upoznata s tajnim podatkom učini u prijavi kaznenog djela, privrednog prijestupa ili prekršaja nadležnom tijelu te ako priopći nadzornom tijelu radi ostvarivanja svojih prava iz radnog odnosa.

V.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.    
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata
Mario Jukić

U Zagrebu, 24. listopada 2016.