Stručno usavršavanje: Primjena računala u postupku procjene utjecaja na okoliš

Kroz uvodno predavanje sudionici će se informirati o postupku procjene vizualnog utjecaja na krajobraz u postupku upravnog postupka procjene utjecaja na okoliš. Obraditi će se način procjene u skladu sa EU direktivama i pozitivnim iskustvima u postupcima vrednovanja studija i njihove izrade. U nastavku težište će se prenijeti na primjenu računala u postupku procjene vizualnog utjecaja na krajobraz. Obraditi će se pripremni postupci, prikupljanja relevatnih podataka, procjene zone utjecaja, prethodnih analiza prije izlaska na teren. Ukazati će se na problematiku terenske analize, kao kvalitetnu osnovu za procjenu i prijedloge kvalitetne sanacije odnosno umanjenja negativnih učinaka predmetnog zahvata. Elaborirati će se nivoi primjene računala ovisno o složenosti zahvata u relaciji sa osjetljivosti krajobraza u kojem se predmetni zahvat nalazi. Ovisno o prethodnim parametrima odabire se način analize, procjene i prijedlog prikaza sanacije prostora.